Regional tillgänglighet till grundläggande utbildning

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Sammandrag

I Sydvästra Finland förblev den regionala tillgängligheten till de lägre årskurserna i den grundläggande utbildningen på samma nivå som år 2013 och var år 2015 fortfarande rätt bra. Den regionala tillgängligheten till de högre årskurserna i den grundläggande utbildningen försämrades däremot tydligt, särskilt i Egentliga Finland. År 2015 bodde i medeltal 92 procent av 7–12-åringarna och 72 procent av 13–15-åringarna på mindre än fem kilometers avstånd från en skola som erbjuder grundläggande utbildning. År 2013 var motsvarande andelar 92 och 75 och två år tidigare 95 och 78.

Skillnaderna mellan kommunerna var påfallande. Variationen för de lägre årskurserna var 30–100 procent och för de övre årskurserna 41–96 procent. I landsbygdskommunerna var tillgängligheten sämst. För de lägre årskursernas del uppnåddes servicenivån, men för de övre årskursernas del förblev målet 3,1 procentenheter under målnivån.

Under granskningsåren 2011–2015 minskade antalet grundskolor i allt större grad. Under tidsperioden i fråga lades sammanlagt 35 skolor ner. Nedläggningen av skolor märktes särskilt i de försämrade siffrorna för tillgängligheten till de högre årskurserna i den grundläggande utbildningen. Nedläggningen av skolor lär fortsätta om de ogynnsamma prognoserna för årskullarna för 2020-talet förverkligas.

Antalet elever som åtnjöt transportförmån minskade trots att skolor lades ner. Minskningen i antalet transportelever berodde eventuellt på kommunernas strängare kriterier för transportförmån.