Inledning

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Utvärdering av basservicen i regionförvaltningsverkens ansvarsområden inom verksamhetsområdet för Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

BASSERVICEN HAR UTVÄRDERATS PÅ WEBBEN

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har igen utvärderat basservicens tillgänglighet och publicerat en rapport för 2015.

Utvärderingsobjekten valdes i samråd med ministerierna och de andra regionförvaltningsverken. Det genomgående temat för utvärderingen 2015 är barn och unga.

Den service som utvärderas hör till undervisnings- och kulturväsendet, biblioteksärenden, motion och idrott, räddningsväsendet, ungdomsarbetet och barns och ungas mentala hälsa. Rapporten ger en intressant inblick i den grundläggande servicen och utmaningarna på områdena, och presenterar åtgärdsförslag framtagna av expertgrupper.

I verksamhetsområdet för regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland bor ca 13 procent av landets befolkning. Cirka var femte person i Sydvästra Finland är under 18 år gammal och cirka var tionde har fyllt 75 år. Invandringen har ökat kraftigt och till följd därav har befolkningen med utländsk bakgrund ökat i de största städerna och i kommunerna runt omkring dem.

I dessa ekonomiskt svåra tider som präglas av regionala och servicerelaterade omstruktureringar är det en viktig framtidsinvestering att se till att barn och unga mår bra. Myndigheter och andra aktörer måste satsa mer på förebyggande insatser. Problem och fenomen som leder till sämre mående ska hanteras enligt utgångspunkten att man ingriper så tidigt som möjligt. Lika viktigt är att man hänvisar till lämplig service.

Utvärderingen är avsedd att fungera som underlag för samhällelig dialog och för beslut.  Det måste finnas tillgång till jämförande information om den offentliga basservicen – nu mer än någonsin. Vårt mål är att göra utvärderingen mångsidigare genom att ge information i realtid, utnyttja dagens digitala möjligheter och göra informationsinnehållet mer omfattande. 

Det är första gången som rapporteringen är gjord endast och enbart på webben, i plattformen Patio som tagits fram av regionförvaltningsverket i Norra Finland. I Patio finns rapporten och resultaten för alla att se.

Min förhoppning är att ni ska se närmare på utvärderingsrapporten och resultaten, och använda dem.

Åbo, den 25 maj 2016

Mikael Luukanen

Överdirektör