Metoder

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Utvärdering av basservicen i regionförvaltningsverkens ansvarsområden inom verksamhetsområdet för Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

I omvärldsanalysen används kartor och diagram som till största del bygger på material från 2014. Detta eftersom Sotkanet är använd som huvudsaklig informationskälla och tjänstens öppna data är från 2014. Kartorna i omvärldsanalysen har tagits fram med hjälp av kartfönsterfunktionen på webbplatsen Paikkatietoikkuna. Data från Sotkanet överfördes via öppet gränssnitt till kartvyn i Paikkatietoikkuna och bearbetades där. I kalkylerna för geografisk tillgänglighet används data om befolkningstätheten (personer per ruta) från 2014 (läget den 31 december 2014).

I analyserna av utvärderingsobjekten används till största del kvantitativ statistik och annan kvantitativ data från 2015. I utvärderingen användes i huvudsak datamaterial från befintliga informationskällor (Statistikcentralen och Sotkanet). En del av datamaterialet var avgiftsbelagt. I utvärderingen användes dessutom uppgifter ur regionförvaltningsverkens egna register och ur andra utvärderande aktörers databaser. I de fall då väsentlig information inte fanns att få någon annanstans, skaffades informationen via elektroniska enkäter. Även det riksomfattande datamaterialet är regionalt jämförbart.

Utvärderingen går huvudsakligen ut på en kvantitativ analys baserad på frekvensfördelningar och procentandelar beräknade på dessa. De geografiska tillgänglighetsanalyserna utgår från förhållandet mellan serviceställenas placering och befolkningens geografiska fördelning. Tidsserieanalyser används för att visa hur olika fenomen utvecklas. Analyserna bygger på en indikatorbaserad uppföljning av samma fenomen över flera år. Kartanalyserna är ett utmärkt verktyg då man vill regionalisera ett fenomen eller följa med dess regionala utveckling över en viss tidsperiod. De tematiska kartorna är ett exempel på detta presentationssätt.

Utvärderingen av basservicen genomfördes för första gången i webbtjänsten Patio. Utvärderingsprocessen har blivit enklare sedan Patio lanserades. Processen blir ännu smidigare när funktionen för visualisering av grafik och tabeller tas i bruk i Patio.

Rapporten sammanställdes med hjälp av en webbplattform där varje utvärderingsobjekt hanterades för sig. Experterna som hade hand om ett utvärderingsobjekt kunde skriva in analysen direkt i Patio eller klistra in den från ett annat program. De kunde också ladda upp och lägga till grafik och kartor.

I Patio finns en dataklassificeringsfunktion som gör att utvärderingsresultaten kan användas mycket effektivare än tidigare. En annan egenskap som gör datamaterialet lättare att använda är att man enkelt kan visa riksomfattande och regionala utvärderingar samtidigt.

Såväl omvärldsanalysen som själva utvärderingen innehåller stora mängder data som visualiseras på ett optimalt sätt. Patio har sorteringsfunktioner som gör det enkelt att söka data för olika ändamål. I utvärderingen har man dessutom använt funktionerna för statistiktabell, tematisk karta och analys. Funktionerna lades i projektet Patio 2.0 till kartfönsterfunktionen i webbtjänsten Paikkatietoikkuna. I kartfönstret kan man till exempel ta fram riksomfattande och regionala tematiska kartor i samma arbetsyta och hämta in dem i rapporten.

Patio innebär ett omfattande urval nya verktyg för utvärderingar och för användning av utvärderingsresultat. Analyser och resultat kan sammanställas och jämföras på ett helt nytt sätt tack vare filtreringsfunktionen. Det går även enkelt att dela materialet och resultaten med andra intresserade och använda det som underlag till beslut.