Räddningsväsendets snabba tillgång till hjälp

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Sammandrag

I räddningsväsendet avser man med snabb hjälp den helhet som uppstår av mottagande av larmet, varnande av befolkningen, förhindrande av en hotande olycka, skyddande och räddande av olycksoffer och människor, miljö och egendom som är i fara, släckande av eldsvådor och begränsande av skador samt lednings-, kommunikations-, service- och andra stödverksamheter som hänför sig till dessa.

Räddningsväsendets brådskande uppdrag varierar något från år till år, bl.a. beroende av det stora antalet uppdrag som gäller förebyggande av skada orsakad av stormar eller markbränder en torr sommar. Antalet uppdrag som gäller eldsvådor och prehospital akutsjukvård har minskat, men på motsvarande sätt har räddningsväsendets olika handräckningsuppdrag ökat under de senaste åren. Upprepade och felaktiga brandvarnarlarm blev avgiftsbelagda i Satakunta år 2012 och i Egentliga Finland år 2013 och på grund av detta har man upptäckt en minskning i antalet utryckningar för kontroll och säkerställande av brandalarmanläggningar under åren 2013 och 2014, men enligt den kortfristiga granskningen verkar de ha stannat på nivån år 2014. År 2015 genomfördes det sammanlagt 6 348 räddningsuppdrag i Egentliga Finland (omfattar inte prehospitala akutsjukvårdsuppdrag). På motsvarande sätt genomfördes i Satakunta år 2015 sammanlagt 3 626 räddningsuppdrag (omfattar inte prehospitala akutsjukvårdsuppdrag).

Tillgången till räddningsväsendet har inte förändrats anmärkningsvärt. På grund av utvecklande av brandstationsnätet i Egentliga Finland har tillgängligheten till räddningsväsendets tjänster i riskområde I försämrats något. Utvecklingsarbetet i Egentliga Finland och särskilt i Åboregionen omfattar byggande av nya brandstationer och de omplaceras för att bättre motsvara de risker och hot som förekommer i regionen.