Tillgången till kommunalt ungdomsarbete

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Sammandrag

Bedömningen gällde följande områden: tillgången till ungdomsarbete i kommunerna, ungdomsarbetets resurser samt ändamålsenligheten av utvärderingsmetoden för ungdomsarbetet.

I Sydvästra Finland, liksom också nationellt, har de unga en särskild ställning gällande tillgången till ungdomstjänster. Beroende på bostadsort erbjuds de unga 25 eller 3 tjänster inom ungdomsarbetet. Särskilt i små kommuner med färre än 5 000 invånare är variationen stor. Tillgången till tjänster verkar påverkas av kommunstorlek och av de ekonomiska resurserna, samt även av de kommunala beslutsfattarnas och tjänstemännens inställning.

Det väcker stor oro både i den alltmer globaliserade världen och i Finland att de ungas möjligheter till mångkulturalitet och internationalitet genom ungdomsverksamheten är ytterst marginella. Ungdomsarbetet i Sydvästra Finland utförs heller inte könssensitivt även om huvudmålgruppen för ungdomsverksamheten skulle ha nytta av det.

Uppsökande ungdomsarbete, ungdomslokalverksamhet och lägerverksamhet är tillgängliga i alla kommuner. Av dessa är Uppsökande ungdomsarbete en verksamhet som direkt understöds av UKM/Regionförvaltningsverket och likaså även 70 procent av den i kommunerna ordnade verkstadsverksamheten.

Gällande ungdomsarbetets resurser framhävs olikvärdigheten framförallt mellan små kommuner, men naturligtvis även i förhållande till större kommuner. Även gällande ungdomsarbetets resurser verkar det vara så att de kommunala beslutsfattarnas och sektorchefernas inställning har en betydande inverkan. Ofta har ungdomsarbetets resurser trots trycket förblivit förhållandevis bra. Som jämförelse kan dock konstateras att i Sydvästra Finland används för socialt stärkande (uppsökande ungdomsarbete och verkstäder) lika stora personalresurser som i det grundläggande ungdomsarbetet.

 Bedömningen av ungdomsarbetet och dess tjänster är ännu i sin linda och den ska ännu utvecklas en hel del. Responsförfrågningarna till unga i ungdomslokaler är inte ett tillräckligt sätt för att få unga att delta i planeringen och utvecklande av kommunens tjänster, så på denna front har alla kommuner utmaningar.