Regional tillgänglighet till andra stadiet

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Sammandrag

I Sydvästra Finland var år 2015 tillgängligheten till gymnasieutbildning fortsättningsvis rätt så bra inom en radie på 10 kilometer och mycket bra inom en radie på 30 kilometer. I Sydvästra Finland bodde 83,5 procent av dem som gått ut grundskolan högst 10 kilometer och 98,5 procent högst 30 kilometer från ett gymnasium.

I tillgängligheten till den grundläggande yrkesutbildningen skedde inga väsentliga förändringar i Sydvästra Finland. Av dem som avslutat grundskolan bodde 75,2 procent högst 10 kilometer och 97,7 procent högst 30 kilometer från en utbildningsenhet för grundläggande yrkesutbildning. Då avståndet utökas till 30 kilometer förbättrades tillgängligheten till 96,7 procent.

År 2015 var det populärare att söka till gymnasieutbildning än till grundläggande yrkesutbildning. I Sydvästra Finland sökte 52,3 procent av dem som år 2015 avslutat den grundläggande utbildningen i första hand till gymnasieutbildning och 46,7 procent i första hand till grundläggande yrkesutbildning.

Flickorna valde i högre grad gymnasiet medan majoriteten av pojkarna föredrog en grundläggande yrkesutbildning. Den relativa skillnaden mellan flickor och pojkar som tagit emot en plats inom gymnasieutbildningen eller den grundläggande yrkesutbildningen hade ökat. En allt större andel av dem som tagit emot en plats vid ett gymnasium var flickor och en allt större andel av dem som tagit emot en plats inom den grundläggande yrkesutbildningen var pojkar.

Enligt Statistikcentralens befolkningsprognos kommer 16-åringarnas åldersgrupp att minska fram till år 2020 i båda landskapen. Skolnätet kommer ytterligare att reduceras när nätverket för anordnare av utbildningar reformeras.