Förskoleelever i skiftesdagvård

Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet, Södra Finlands region

Hur många förskoleelever som har skiftesdagvård deltar i förskoleundervisningen?

De flesta förskoleeleverna i skiftesdagvården deltar i förskoleundervisningen.

Med skiftesdagvård avses småbarnspedagogik där barnet är i behov av dagvård under dygnets alla timmar och dagvård också under veckoslut och helger. Kommunerna ordnar skiftesdagvård enligt kundernas behov. Ofta föreskrivs att båda föräldrarna skall arbeta i skift för att barnet skall berättigas skiftesdagvård. Barnets vårdbehov bygger på vårdnadshavarnas arbetsschema och det kan vara svårt att förverkliga förskoleundervisning under de tider barnet är i dagvård.

Av de kommuner som svarade på frågeformuläret svarade 209 att det ordnas skiftesdagvård i deras kommun. Sammanlagt delat 1977 förskoleelever deltar i den. De utgör  3,2 % av totala antalet förskoleelever. Av de förskolebarn som har skiftesdagvård deltar 97 % förskoleundervisningen enligt frågeformuläret. Av de svenskspråkiga förskoleeleverna som har skiftesdagvård deltar 74 % i förskoleundervisningen. Här bör man igen ta i beaktande den låga svarsprocenten.