Erhållande av studieplats på andra stadiet via gemensam ansökan

Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet, Södra Finlands region

Hur stor andel av de sökande via gemensam ansökan erhöll studieplats inom svenskspråkig utbildning?

Största delen av dem som avslutade den grundläggande utbildningen tog emot en studieplats på andra stadiet

År 2015 avslutade 3 319 ungdomar i Fastlandsfinland svenskspråkig grundläggande utbildning. Av dem bodde 1 675 ungdomar i Nyland, 821 var flickor (49 %) och 854 pojkar (51 %). I Nyland mottog 91 %, i Egentliga Finland 87 % och i Österbotten 96 % en studieplats direkt efter den grundläggande utbildningen.

Av de förstahandssökande som tog emot en studieplats på andra stadiet direkt efter den grundläggande utbildningen inledde 63 % en gymnasieutbildning och 37 % en yrkesutbildning. Jämfört med hela landet var gymnasiebenägenheten drygt sju procentenheter högre inom den svenskspråkiga utbildningen. I Nyland var gymnasiebenägenheten högre än i övriga landskap, hela 70 % av ungdomarna inledde studier i gymnasiet jämfört med 30 % i yrkesutbildningen. Statistiken baserar sig på utbildningens placeringsort, inte de studerandes hemort. (Se tabell 7.8.1.)

Inom gymnasieutbildningen mottog hela 96 % av förstahandssökandena som avslutat grundläggande utbildning samma år en studieplats. Detta gällde för såväl den svenskspråkiga gymnasieutbildningen i Nyland som för hela landet. I fråga om övriga sökande var andelen som mottog en studieplats högre i Nyland än i övriga landskap men det oaktat var det fortsättningsvis ovanligt att söka till och ta emot en studieplats i ett gymnasium ett eller flera år efter avslutad grundläggande utbildning. (Se tabell 7.8.2.)

93 % av förstahandssökandena som avslutat grundskolan tog emot en studieplats i svenskspråkig yrkesutbildning. Andelen var ungefär två procentenheter högre än för hela landet. I Nyland tog hela 97 % emot en studieplats och andelen var betydligt högre än i de övriga landskapen. Av samtliga förstahandssökande som mottog en studieplats hade 16 % avslutat den grundläggande utbildningen ett eller flera år tidigare, detta gäller för såväl Nyland som för svenskspråkig utbildning i hela landet. I Nyland tog 66 % av dessa sökande emot en studieplats. (Se tabell 7.8.3.)

 

Tabell 7.8.1. Andelen ungdomar som år 2015 tog emot en studieplats inom svenskspråkig gymnasie- eller yrkesutbildning direkt efter grundläggande utbildning

Tabell 7.8.2. Förstahandssökande som år 2015 tog emot en studieplats inom svenskspråkig gymnasieutbildning

Tabell 7.8.3. Förstahandssökande som år 2015 tog emot en studieplats inom svenskspråkig grundläggande yrkesutbildning