Tillgängligheten till gymnasieutbildning

Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet, Södra Finlands region

På vilket avstånd hade svenskspråkiga 16-åringar tillgång till gymnasieutbildning?

De svenskspråkiga 16-åringarnas tillgänglighet till gymnasieutbildning var god

Tillgängligheten till gymnasieutbildning var i stort sett oförändrad jämfört med senaste utvärderingsperiod. År 2015 hade 74 % av de svenskspråkiga 16-åringarna tillgång till gymnasieutbildning på ett avstånd om högst 10 km från hemmet. Såsom tidigare år var de svenskspråkiga 16-åringarnas tillgänglighet till gymnasieutbildning betydligt sämre än i hela landet totalt sett. I Nyland var tillgängligheten densamma som år 2013 trots en sammanslagning av två gymnasier i Helsingfors. Men också för Nylands del var medeltalet tre procentenheter lägre än i hela landet. I huvudstadsregionen var tillgängligheten på samma nivå som i hela landet. I västra Nyland (76 %) och i östra Nyland (70 %) var tillgängligheten däremot betydligt lägre.

Drygt 96 % av 16-åringarna hade tillgång till gymnasieutbildning på ett avstånd om högst 30 km från hemmet. Skillnaderna i tillgänglighet i förhållande till hela landet utjämnades och var endast två procentenheter sämre. I Nyland var tillgängligheten till och med bättre än för hela landet i medeltal. Inom landskapet utjämnades skillnaderna kommunerna emellan och i hela 16 kommuner bodde alla 16-åringar inom en radie på 30 km från ett gymnasium. Som helhet kan tillgängligheten till svenskspråkig gymnasieutbildning anses ha varit god år 2015. (Se tabell 7.5.1.)

Tabell 7.5.1. Svenskspråkiga 16-åringars tillgänglighet till gymnasieutbildning