Inledning

Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet, Södra Finlands region

Utvärdering gällande grundläggande utbildning

Inom ramen för utvärdering av basservicen har man gått in för att göra denna utvärdering vartannat år. År 2015 granskar man tillgängligheten till grundläggande utbildning för åren 2011, 2013 och 2015.

Alla har grundlagsenlig rätt till avgiftsfri grundläggande utbildning (731/1999). Kommunerna är skyldiga att enligt lagen om grundläggande utbildning (628/1998) ordna grundläggande utbildning för alla läropliktiga barn som bor på kommunens område. Kommunen kan ordna denna service på egen hand i egna skolor eller i samarbete med andra kommuner. Utbildningstjänster kan också skaffas från en statlig utbildningsanordnare eller från en sådan registrerad förening som har fått tillstånd av statsrådet att anordna grundläggande utbildning.

Kommunen har rätt att självständigt bestämma över sitt skolnät, men enligt lagen om grundläggande utbildning ska undervisningen ordnas så att elevernas skolresor med hänsyn till bebyggelsen, skolornas placering och kommunikationerna är så trygga och korta som möjligt för eleverna. Om en elevs skolresa överstiger fem kilometer per väg har eleven rätt till avgiftsfri skolskjuts. Eleven har rätt till avgiftsfri transport också då skolresan i förhållande till elevens ålder och övriga omständigheter kan anses för svår, ansträngande eller farlig. Vidare får den dagliga resan till och från skolan, inklusive väntetider, inte överstiga 2,5 h för elever under 13 år, för de som är äldre är gränsen tre timmar.

Temat för utvärderingen av basservicen år 2015 är barn och unga. Temat återknyter till regeringsprogrammet och förverkligandet och utvärderandet av det. Avsikten med utvärderingen är att samla information kring regeringsprogrammet och dess eventuella påverkning av barns och ungas liv.