Muutokset käyttövuoro- ja maksupolitiikassa

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Onko käyttövuoro ja -maksupolitiikassa tulossa muutoksia?

Käyttövuoropolitiikan muutoksia oli tulossa noin kolmasosaan kunnista. Käyttömaksujen arvioitiin yleisimmin pysyvän ennallaan lasten ja nuorten sekä soveltavan liikunnan ryhmissä.

Kuntien liikuntapaikkojen käyttövuoropolitiikkaan tulevista muutoksista ilmoitti 18 Etelä-Suomen kuntaa. Yleisimmin kunnat aikoivat tarkistaa käyttövuorojen hintoja. Organisoitumattomat liikuntaryhmät ja väestön ikärakenteen muutos olivat tärkeimpiä kuntien esittämistä toimintaympäristömuutoksista, jotka vaikuttavat käyttövuoropolitiikkaan.

Käyttömaksut pysyvät nykyisen suuruisena useimmissa kunnissa (Kuvio 11.10.1.).  Lasten ja nuorten käyttömaksuja suunnitteli nostavansa 19 % kyselyyn vastanneista kunnista ja aikuisten maksuissa korotuksia oli suunnitellut 40 % kunnista.

Ne kunnat, joilla oli muutostarpeita, ilmoittivat tärkeimmäksi syyksi kuntatalouden ja liikuntapaikkojen käyttömaksujen tuottotavoitteiden nousemisen.

Arvioinnissa selvitettiin joidenkin eniten käytettyjen liikuntapaikkojen käyttömaksuja samoin perustein kuin vuonna 2007. Liikuntasalit määriteltiin koon mukaan siten, että yli 200 m2 kokoinen sali on iso ja alle 200 m2 on pieni liikuntasali. Ilmoitettu uimahallin ja kuntosalin hinta oli kertamaksu ja liikuntasalin ja jäähallin hinta oli tuntihinta. Hinnoissa ei ole otettu huomioon rahanarvon muutosta. Kaikkien liikuntapaikkojen käyttömaksut olivat nousseet. Suurin muutos käyttömaksuissa on tapahtunut jäähalleissa, jossa tuntihinta oli noussut keskimäärin noin 20 euroa (Kuvio 11.10.2).

Eri liikuntapaikkojen käyttömaksuissa on suuri vaihtelu eri kunnissa ja eri käyttäjäryhmille (Taulukko 11.10.2.) Jotkin kunnat pystyivät edelleen tarjoamaan muun muassa maksuttomia jäähallivuoroja lasten ja nuorten ryhmille.

Kuvio 11.10.1. Liikuntapaikkojen käyttömaksujen suunniteltu muutos eri käyttäjäryhmille Etelä-Suomessa 2015

Kuvio 11.10.2. Lasten ja nuorten liikuntapaikkojen käyttömaksujen keskiarvot eniten käytetyillä sisäliikuntapaikoilla Etelä-Suomen kunnissa vuosina 2007 ja 2015

Taulukko 11.10.2. Eri liikuntapaikkojen käyttövuorojen hintatietoja Etelä-Suomessa vuonna 2015