Slutsatser och åtgärdsförslag

Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet, Södra Finlands region

Utvärdering gällande grundläggande utbildning

Slutsatser

Mellan åren 2013 och 2015 har det inte skett några drastiska förändringar vad gäller tillgängligheten till grundläggande utbildning. Enbart ett fåtal skolor har stängts. En del skolor har administrativt slagits ihop, men eftersom undervisning fortsättningsvis ges vid alla enheter har inte tillgängligheten för eleverna försämrats. Prognosen för antal 7-12- respektive 13–15-åringar ser ut som så att den senare gruppen förväntas öka under de närmaste åren.

Åtgärdsförslag

Alla elever ska ha jämbördig tillgång och tillgänglighet till grundläggande utbildning av hög kvalitet oberoende av bostadsort, språk och kommunens ekonomiska situation. I första hand ska utbildningen ordnas som närservice så att eleverna kan gå i skola inom rimligt avstånd från hemmet. Här kunde man bättre utveckla samarbetet över kommungränserna så att man kunde nå så ändamålsenliga lösningar som möjligt, sett ur elevens synvinkel.

För att bättre kunna göra statistiska beräkningar över den svenskspråkiga befolkningens tillgång till basservice borde den officiella statistiken som samlas in mera än tidigare beakta språklig grund. Som det fungerar nu är det på många utvärderingspunkter omöjligt att uttala sig om hur den svenskspråkiga verkligheten ser ut.