Tiivistelmä

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Nuorten mielenterveys ja käytettävissä olevat opiskeluhuoltopalvelut

Aluehallintovirastojen vuotta 2015 koskevassa peruspalvelujen arvioinnissa sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan arviointikohteena oli Nuorten mielenterveys ja mielenterveyspalvelujen saatavuus opiskeluhuollossa. Ahdistuneisuusoireet ovat yleisimpiä nuorten mielenterveyttä heijastavia emotionaalisia oireita, joten nuorten mielenterveyttä arviointiin tästä näkökulmasta. Palvelujen saatavuuden arviointiaineistona käytettiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kouluterveyskyselyä ja terveydenedistämisaktiivisuusmittarin tuloksia vuodelta 2015. Tulokset esitetään Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueen maakunnista.

Mielenterveys- ja päihdehäiriöt aiheuttavat pääosan nuorten terveyshaitoista ja ovat merkittävä syrjäytymisen ja pitkäaikaisen työkyvyttömyyden riskitekijä. Niihin liittyy usein vahingollisia terveyskäyttäytymisen muotoja kuten tupakointia, runsasta alkoholin käyttöä ja huumekokeiluja.

Noin joka viidennellä tai jopa joka neljännellä nuorella on todettu jokin mielenterveyden häiriö. Tavallisimmat häiriöt ovat mielialahäiriöt, ahdistuneisuushäiriöt, käytöshäiriöt ja päihdehäiriöt. Kohtalaista tai vaikeaa ahdistuneisuutta esiintyy noin 12 %:lla nuorista, ja se on tytöillä lähes kolme kertaa yleisempää kuin pojilla. Ero tyttöjen ja poikien välillä esiintyy kaikilla koulutusasteilla. Nuorten mielenterveys Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueella vastaa Suomen keskimääräistä tilannetta.

Opiskeluhuolto sisältää koulutuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman mukaiset psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut. Näistä säädetään lailla. Tavoitteena on opiskelijan hyvän oppimisen, psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen ja ylläpitäminen sekä niiden edellytysten lisääminen oppilaitosyhteisössä.

Suurin osa kyselyyn vastanneista nuorista koki koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluihin pääsyn melko tai erittäin helppona. Noin 4 % koki lääkärille ja terveydenhoitajalle pääsyn erittäin vaikeana. Kuraattorille pääsyn erittäin vaikeana koki 3 % peruskoululaisista ja 2 % lukiolaisista ja ammattioppilaitosten opiskelijoista. Vastaavasti psykologille pääsyn koki erittäin vaikeaksi peruskoululaisista 4 %; lukiolaisista ja ammattioppilaitoksen opiskelijoista 3 %.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) ja aluehallintovirastot tukevat toiminnallaan kansallisia linjauksia hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi, syrjäytymisen ehkäisyksi, varhaisen tuen tarjoamiseksi ja eriarvoisuuden vähentämiseksi. Suunnitelmaperusteisen valvonnan tavoitteena on turvata yhdenvertaiset, asiakaslähtöiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut.

Vuodesta 2012 lähtien toteutettu lasten ja nuorten ehkäiseviä terveydenhuollon palveluja koskeva ohjaus ja valvonta on tuonut esiin kuntien välisiä eroja terveyspalvelujen järjestämisessä. Aluehallintovirasto on antanut hallinnollista ohjausta, mikäli lain edellyttämästä palvelutasosta on poikettu. Nyt laaditun arvioinnin mukaan koulu- ja opiskeluterveydenhuollon terveydenhoitajien palvelut olivat hyvällä tasolla ja lääkäripalveluiden saatavuus oli parantunut tasaisesti lukuvuodesta 2008–2009 lähtien.

Oppilas- ja opiskelijahuoltolailla on ollut myönteinen vaikutus erityisesti kouluterveydenhuollon opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalveluiden saatavuuteen peruskouluissa. Niiden kattavuus on asteittain parantunut koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa vuodesta 2007 alkaen. Hyvästä kehityssuunnasta huolimatta opiskeluhuoltopalveluja on tarjolla edelleen liian vähän. Ammatillisissa oppilaitoksissa lääkäri- ja kuraattoripalvelut ovat heikentyneet ja psykologipalvelut ovat pysyneet ennallaan.

On huolestuttavaa, että ammatillisten oppilaitosten opiskeluhuoltopalvelut ovat heikentyneet, koska näiden oppilaitosten opiskelijoilla tiedetään olevan keskimääräistä enemmän terveys- ja hyvinvointiongelmia. Ahdistuneisuusoireista kärsivät nuoret käyttävät myös enemmän kaikkia opiskeluhuoltopalveluja.