Arvioinnin toimeksianto ja työn organisointi

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Vuotta 2015 koskeva peruspalvelujen arviointi

Valtiovarainministeriö on määritellyt arviointikohteet vuotta 2015 koskevalle peruspalvelujen saatavuuden arvioinnille (VM/1900/00.02/2015). Arviointi on aluehallintovirastoista annetun lain (896/2009) 4 §:n 2 momentin nojalla aluehallintovirastojen tehtävä. Asianomaiset ministeriöt ja keskushallinnon virastot ohjaavat arviointia omalla toimialallaan.

Aluehallintovirastojen vuotta 2015 koskevan peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arvioinnin teemana ovat lapset ja nuoret. Valittu teema kytkeytyy hallitusohjelmaan. Vuotta 2015 koskevan arvioinnin tarkoituksena on kerätä alueellista lähtötilannetietoa siitä, mitä hallitusohjelman toteuttaminen merkitsee lasten ja nuorten kannalta. Hallituskauden edetessä on tarkoitus toteuttaa vastaavien kohteiden arviointi uudelleen hallitusohjelman toimenpiteiden alueellisten vaikutusten seuraamiseksi.

Arviointikohteet on ryhmitelty aluehallintovirastojen ydinprosessien mukaisesti. Aluehallintovirastojen suorittaman valtakunnallinen arviointi tuottaa osaltaan tietoa mm. peruspalvelujen tila –raporttiin. Liikenne- ja viestintäministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö eivät esittäneet arviointikohteita vuotta 2015 koskien.

Arvioinnin taustatiedoiksi valtakunnalliseen arviointiraporttiin ja alueellisiin arviointiraportteihin tulee koota väestötiedot. Lisäksi raportin toimintaympäristökuvaukseen pyydetään sisällyttämään arviointiteemaan liittyvät indikaattorit.

Valtakunnallinen raportti valmistellaan kokonaisuudessaan valmiiksi 31.3.2016 mennessä. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto koordinoi valtakunnallisen raportin valmistelua. Aluehallintovirastot valmistelevat aluekohtaiset raportit, joiden pohjana on aluehallintoviraston toimialue 31.5.2016 mennessä. Arviointi toteutetaan ja kaikki raportit julkaistaan ainoastaan Patiossa.

Vuoden 2015 arviointikohteet ovat valtiovarainministeriön ohjauskirjeen mukaan seuraavat:

Lapset ja nuoret

1. Tasa-arvoinen yhteiskunta – oikeusturvaprosessit

Esiopetuksen toimeenpano

Förskola

Perusopetuksen alueellinen saavutettavuus

Grundläggande utbildning

Toisen asteen koulutuksen alueellinen saavutettavuus

Opettajien lomautukset

Lastensuojelulain perusteella sijoitettujen lasten opetus

2. Hyvinvoiva yhteiskunta – hyvinvointiprosessit

Nuorten mielenterveys ja käytettävissä olevat opiskeluhuoltopalvelut

Kulttuuripalvelujen tuottaminen ja taide- ja kulttuurilähtöiset hyvinvointipalvelut sosiaali- ja terveydenhuollossa (täsmennetty myöhemmin)

Käyttömaksu- ja käyttövuoropolitiikan vaikutukset liikuntapaikkojen tasa-arvoiseen saavutettavuuteen

Kunnallisen nuorisotyön saatavuus

Kirjastotoimi

Yleiset arviointikohteet

Pelastustoimen osalta tehdään ainoastaan alueelliset arvioinnit

Ennalta ehkäisevä työ (valistuksen ja neuvonnan satavuus ja saavutettavuus)

Nopean avun saanti (hälytyspalvelujen kysyntä)

Nopean avun saanti (hälytyspalvelujen saatavuus)

Peruspalvelujen arvioinnin kehittämiseksi on perustettu Peruspalvelujen arvioinnin valtakunnallinen koordinaatioryhmä, jonka ensimmäinen kokous pidettiin 7.1.2016. Koordinaatioryhmän puheenjohtajana toimii Jukka Erkkilä (Pohjois-Suomen AVI) ja sihteerinä Olli Aulaskari (Pohjois-Suomen AVI).