Tillgängligheten till yrkesutbildning inom tre utbildningsområden

Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet, Södra Finlands region

På vilket avstånd hade svenskspråkiga 16-åringar tillgång till grundläggande yrkesutbildning inom minst tre utbildningsområden?

Svenskspråkiga ungas tillgänglighet till yrkesutbildning inom minst tre utbildningsområden var relativt god

År 2015 hade tillgängligheten till svenskspråkig yrkesutbildning inom minst tre utbildningsområden på högst 10 km:s avstånd från hemmet minskat med en procentenhet jämfört med tidigare år. Situationen hade försämrats i alla tre landskap där svenskspråkig yrkesutbildning ordnas. Jämfört med hela landet var skillnaden drygt 28 procentenheter.  I Nyland var tillgängligheten hela 5,5 procentenheter lägre än i Österbotten och 18 procentenheter lägre än i Egentliga Finland. Tillgängligheten varierade i hög grad mellan de nyländska kommunerna. Detta beror på att den svenskspråkiga yrkesutbildningen koncentrerats till Helsingfors, Borgå och Raseborg.

Tillgängligheten till yrkesutbildning inom minst tre områden på högst 30 km:s avstånd från hemmet var år 2015 på ungefär samma nivå som år 2013 totalt sett. I förhållande till hela landet var tillgängligheten nio procentenheter sämre. Bland landskapen som ordnar svenskspråkig yrkesutbildning var tillgängligheten bäst i Nyland men dock fem procentenheter lägre än för hela landet. Skillnaderna mellan de nyländska kommunerna utjämnades i någon mån. (Se tabell 7.7.1.

Att analysera tillgängligheten till svenskspråkig grundläggande yrkesutbildning utgående från hur nära ungdomarnas hem den finns är vanskligt. Det svenskspråkiga utbildningsutbudet bör naturligtvis vara mångsidigt och svara på arbetsmarknadens behov och ungdomarnas intressen samtidigt som utbildningen borde finnas så nära de studerandes hem som möjligt.  Men med tanke på det begränsade elevunderlaget och de ekonomiska realiteterna kan alla utbildningar inte ordnas i samtliga regioner. Avståndet har heller ingen betydelse om det utbildningsutbud som erbjuds nära hemmet inte intresserar den unga.  

Tabell 7.7.1. Svenskspråkiga 16-åringars tillgänglighet till grundläggande yrkesutbildning inom tre utbildningsområden