Tillgängligheten till yrkesutbildning

Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet, Södra Finlands region

På vilket avstånd hade svenskspråkiga 16-åringar tillgång till grundläggande yrkesutbildning?

Merparten av 16-åringarna hade tillgång till yrkesutbildning relativt nära hemmet

Drygt 48 % av de svenskspråkiga 16-åringarna hade tillgång till en grundläggande yrkesutbildning inom 10 km från hemmet. Tillgängligheten var 7,6 procentenheter sämre än år 2011 och 2013. Försämringen berodde främst på förändringar i Nyland. Där hade tillgängligheten minskat med 14 procentenheter jämfört med åren 2011 och 2013. Orsaken är att trädgårdsutbildningen i Esbo numera endast riktas till vuxna. Den stora minskningen är missvisande eftersom trädgårdsutbildningen i praktiken lockat väldigt få unga. I de övriga landskapen var tillgängligheten ungefär densamma som tidigare år.

Mera belysande är resultatet för tillgängligheten inom en radie på 30 km från hemmet, 90 % av ungdomarna bodde inom radien, vilket var aningen sämre jämfört med år 2011 och 2013. I Nyland och Österbotten blev tillgängligheten sämre medan den förbättrades i Egentliga Finland och Mellersta Österbotten. I Nyland varierade tillgängligheten kommunerna emellan beroende på var utbildningsenheterna koncentrerats. Tillgängligheten till yrkesutbildning var lägst i Hangö (28 %) och i Lovisa (49 %). Men i de flesta kommuner där det bodde svenskspråkiga 16-åringar var tillgängligheten 97-100 %.

Merparten av de svenskspråkiga 16-åringarna hade tillgång till grundläggande yrkesutbildning inom en radie om högst 10 km respektive 30 km från hemmet. Observeras bör att det endast var fråga om tillgänglighet till utbildning inom ett utbildningsområde. I praktiken var de ungas valmöjligheter begränsade om de ville studera i närheten av hemmet. (Se tabell 7.6.1.)

Tabell 7.6.1. Svenskspråkiga 16-åringars tillgängliget till grundläggande yrkesutbildning