Johdanto

Lapin aluehallintovirasto

Johdanto vuotta 2015 koskevaan alueelliseen peruspalvelujen arviointiin

LAPIN LASTEN JA NUORTEN PERUSPALVELUJA ARVIOITU

Peruspalvelujen arviointia tehdään sekä valtakunnallisella että alueellisella tasolla. Vuotta 2015 koskeva valtakunnallinen peruspalvelujen arviointiraportti julkistettiin 15.4.2016, ja nyt valmistuneilla aluehallintovirastojen tuottamilla alueellisilla arviointiraporteilla täydennetään ja syvennetään valtakunnallisen arvioinnin tuloksia. Peruspalvelujen arvioinnin kautta saadaan arvokasta tietoa hallinnon eri tasoilla tapahtuvalle suunnittelulle, kehittämiselle ja päätöksenteolle.

Peruspalvelujen arvioinnin teemana on tällä kertaa lapset ja nuoret. Valittu teema kytkeytyy hallitusohjelmaan, sillä tarkoituksena on saada lähtötietoa lasten ja nuorten tilanteesta, jotta hallitusohjelman toimeenpanon vaikuttavuutta voidaan seurata. Tähän raportointiin sisältyviä arviointikohteita tullaan siis arvioimaan vielä uudelleen hallituskauden edetessä.

Lapin alueelliseen peruspalvelujen arviointiraporttiin sisältyy arviointikohteita opetus- ja kulttuuritoimesta, liikuntatoimesta sekä nuorisotoimesta. Raportissa on oma arviointikohteensa myös nuorten mielenterveydestä ja mielenterveyspalvelujen saatavuudesta opiskelijahuollossa. Varsinaisten arviointikohteiden lisäksi raportista löytyy runsaasti lasten ja nuorten elinoloja ja hyvinvointia kuvaavaa alueellista taustatietoa. Raportissa on mukana myös pelastustoimen tilaa Lapin alueella kuvaavia arviointikohteita.

Arvioinnin tulokset raportoidaan nyt ensimmäistä kertaa kokonaan sähköisessä muodossa Patio-palvelualustalla. Tämä parantaa olennaisesti raportoinnin hyödyntämismahdollisuuksia. Arvioinnin tulokset ovat helposti kaikkien saatavilla, ja aineistojen luokittelu- ja suodatustoiminnot lisäävät merkittävästi aineistojen käytettävyyttä muun muassa mahdollistamalla eri alueiden välisten vertailujen tekemisen.

Valtio ja kunnat rahoittavat peruspalvelut yhteisesti, mutta peruspalvelujen järjestäminen on pääsääntöisesti kuntien tehtävä. Näin on ollut tähän saakka ja on vielä pari vuotta, mutta sen jälkeen parhaillaan valmisteilla olevat sote- ja maakuntauudistukset tuovat mukanaan suuria muutoksia peruspalvelujen järjestämiseen ja tuottamiseen. Uudistamistyössä tulee huolehtia siitä, että myös vuodesta 2019 eteenpäin peruspalveluja on tasapuolisesti ja kohtuullisten etäisyyksien päässä niin lasten ja nuorten kuin kaikkien muidenkin kansalaisten saatavilla. Tilanteen seuraamiseksi ja varmistamiseksi säännöllistä peruspalvelujen valtakunnallista ja alueellista arviointia on perusteltua jatkaa myös tulevina vuosina.

Rovaniemellä, 7. päivänä kesäkuuta 2016

Kaisa Ainasoja

Ylijohtaja