Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset

Lapin aluehallintovirasto

Nuorten mielenterveys ja käytettävissä olevat opiskeluhuoltopalvelut

Johtopäätökset

Ahdistuneisuusoireilua esiintyi yli kymmenesosalla Lapin nuorista ja tytöillä ahdistuneisuus oli noin kolme kertaa yleisempää kuin pojilla. Ahdistuneet nuoret käyttivät opiskeluhuoltopalveluja selvästi keskimääräistä enemmän. Tämä viittaisi siihen, että opiskeluhuollossa pystytään tunnistamaan ahdistuneiden nuorten suurempaa tuen tarvetta ja tarjotaan tarvittaessa useita käyntejä eri ammattilaisille. Nuoret hakeutuivat enemmän terveydenhoitajien ja lääkäreiden palvelujen piiriin kuin kuraattorille tai psykologille, mikä voi olla osoitus siitä, ettei heillä kenties ole riittävästi tietoa kuraattorin ja psykologin palvelujen sisällöstä.   

Opiskeluhuoltopalvelujen käyttö vaihteli Lapissa kouluasteittain, sukupuolen mukaan ja palvelukohtaisesti. Tytöt käyttivät palveluja poikia enemmän. Terveydenhoitajan ja lääkärin palveluja käyttivät eniten peruskoululaiset.

Lapissa opiskeluhuoltopalveluja on tarjolla ja nuoret kokivat palveluihin pääsyn pääsääntöisesti helpoksi. Valtaosa vastanneista nuorista ei kokenut tarvetta opiskeluhuoltopalvelujen käyttöön. Peruskouluissa opiskeluhuoltopalvelut ovat parantuneet ja niitä oli tarjolla suhteellisen hyvin. Lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa kehitys ei ole ollut niin myönteistä. Niissä oli puutteita lääkärin, kuraattorin ja erityisesti psykologin palveluissa. Lukion tytöistä kymmenen prosenttia koki psykologille pääsyn erittäin vaikeaksi.

Lapissa terveydenhoitajien valtakunnallinen työaikasuositus ylittyi kaikilla kouluasteilla. Lääkärien kohdalla peruskouluissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa työaikasuositus alittui, mutta lukiossa yllettiin lähelle suositusta. Vastaavia työaikasuosituksia ei ole kuraattoreille ja psykologeille. Kuraattorin palveluja oli käytettävissä opiskeluhuollon ammattiryhmistä toiseksi eniten. Lapissa psykologeilla oli huomattavasti vähemmän työaikaa oppilaille verrattaessa koko maahan. Ammatillisissa oppilaitoksissa heidän työaikansa oli miltei olematon niin Lapissa kuin valtakunnallisesti. Tulos kuvastanee osaltaan eri ammattiryhmien rekrytoinnin haasteita Lapissa.

Lapissa terveydenhoitajien ja lääkärien työpanosta on kohdennettu eniten lukioihin ja vähiten ammatillisiin oppilaitoksiin. Hyvinvointi- ja terveyseronäkökulmasta tämä on huolestuttavaa, sillä ammatillisten oppilaitosten opiskelijoilla tiedetään olevan keskimääräistä enemmän terveys- ja hyvinvointiongelmia.        


Toimenpide-ehdotukset

Kunnissa varmistetaan opiskeluhuoltopalvelujen saatavuus ja saavutettavuus Lapissa. Erityisesti psykologipalvelujen, mutta myös kuraattori- ja lääkäripalvelujen saatavuuteen ja opiskelijoita kohti kohdennettaviin työtuntimääriin on kiinnitettävä huomiota. Opiskelijalle on järjestettävä oppilas- ja opiskelijahuoltolain 15 § mukaan mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti opiskeluhuollon psykologin tai kuraattorin kanssa viimiestään seitsemäntenä oppilaitoksen työpäivänä sen jälkeen, kun opiskelija on tätä pyytänyt.

Kunnat ja oppilaitokset seuraavat ja arvioivat opiskeluhuollon toteutumista yhteistyössä ja kohdentavat palvelut erityisesti niitä tarvitseville. Lapissa opiskeluhuollon lääkäri- ja psykologipalveluja on lisättävä erityisesti ammatillisiin oppilaitoksiin.

Kunnat ja oppilaitokset tehostavat tiedotusta opiskeluhuollon palveluista koululaisille, opiskelijoille ja huoltajille ja osallistavat nuoret ja huoltajat opiskeluhuoltopalvelujen kehittämiseen yhteistyössä ammattitaitoisen henkilöstön kanssa.