Lukiokoulutuksen saavutettavuus

Lapin aluehallintovirasto

Millä etäisyydellä alueen 16-vuotiaille on tarjolla lukiokoulutusta?

Vuonna 2015 lukiokoulutusta oli tarjolla alle 10 kilometrin etäisyydellä asuinpaikasta 80 prosentille ja alle 30 kilometrin etäisyydellä 93 prosentille Lapin 16-vuotiaiden ikäluokasta.

Lapissa lukion saavutettavuus pysyi ennallaan alle 10 kilometrin etäisyydellä mitattuna ja heikkeni alle 30 kilometrin etäisyydellä mitattuna yhden prosenttiyksikön. Yli 30 kilometrin etäisyys lukioon oli seitsemällä prosentilla ikäluokasta eli 134 nuorella. Erot saavutettavuudessa vaihtelivat paljon seutukunnittain. Saavutettavuus jäi molemmillä etäisyyksillä  mitattuna yli viisi prosenttiyksikköä alle Manner-Suomen keskimääräisen tason. (Taulukko 4.5.1.)

Vähäinen saavutettavuuden heikkeneminen ei johtunut lukioverkon muutoksista, vaan 16-vuotiaiden ikäluokan koon vuosittaisesta vaihtelusta ja nuorten asuinpaikkojen sijainnista tarkasteluvuosina. Lapin kuudesta seutukunnasta Rovaniemi ja Kemi–Tornio ylittivät Manner-Suomen keskimääräinen tason alle 10 kilometrin etäisyydellä mitattuna. Alle 30 kilometrin etäisyydellä mitattuna Kemi–Tornio ylsi lähelle Manner-Suomen keskimääräistä saavutettavuutta. Lapin muissa seutukunnissa saavutettavuus jäi Manner-Suomen keskimääräistä tasoa selvästi heikommaksi.

Lukion saavutettavuus vaihteli vielä enemmän kuntien välisessä kuin seutukuntakohtaisessa tarkastelussa.  Esimerkiksi Utsjoella 17 prosenttia  ikäluokasta asui alle 10 kilometrin etäisyydellä lähimmästä lukiosta, kun taas Kemissä vastaava prosenttiluku oli 97. (Kartta  4.5.1. ja kartta 4.5.2.)

Taulukko 4.5.1. Lukiosta enintään 10, 30 tai yli 30 kilometrin etäisyydellä asuneiden 16-vuotiaiden osuus (%) ikäluokasta Lapin seutukunnissa vuonna 2015 ja muutos (%-yksikköä) vuodesta 2013

Lähde: Tilastokeskus

Kartta 4.5.1. Lukiokoulutuksen saavutettavuus kunnittain enintään10 kilometrin etäisyydellä lukiosta Lapissa vuonna 2015

Lähteet: Tilastokeskus, väestötiedot, ruututietokanta 31.12.2014 ja Lapin aluehallintovirasto, oppilaitostiedot 2015

Kartta 4.5.2. Lukiokoulutuksen saavutettavuus kunnittain enintään 30 kilometrin etäisyydellä lukiosta Lapissa vuonna 2015

Lähteet: Tilastokeskus, väestötiedot, ruututietokanta 31.12.2014 ja Lapin aluehallintovirasto, oppilaitostiedot 2015