Tiivistelmä

Lapin aluehallintovirasto

Perusopetuksen alueellinen saavutettavuus

Lapissa perusopetuksen alueellinen saavutettavuus heikkeni jonkin verran edellisistä vuosista alaluokilla, mutta yläluokilla saavutettavuus parani. Manner-Suomessa tilanne heikkeni molemmilla kouluasteilla. Vuonna 2015 Lapissa keskimäärin 86 prosenttia 7–12-vuotiaista ja 74 prosenttia 13–15-vuotiaista asui enintään viiden kilometrin etäisyydellä ikäluokkansa perusopetusta antavasta koulusta. Manner-Suomessa vastaavat luvut olivat 91 ja 79 prosenttia, joten Lapissa perusopetuksen saavutettavuus on selvästi Manner-Suomea heikompi.

Erot kuntien välillä ovat suuria niin Lapissa kuin koko maassa. Vaihteluväli saavutettavuudessa oli Lapissa alaluokkien osalta 43–98 ja yläluokkien osalta 31–97 prosenttia. Maaseutumaisissa kunnissa saavutettavuus oli heikointa niin Lapissa kuin koko maassa. Väkirikkaiden ja tiheästi asuttujen kuntien hyvä saavutettavuus nostaa niin alueellista kuin valtakunnallista saavutettavuusarvoa niin, että tilanne näyttää kokonaisuutena kohtuulliselta. Suurten kuntakohtaisten erojen vuoksi maan eri osissa asuvat perusopetuksen oppilaat eivät kuitenkaan ole saavutettavuuden näkökulmasta tasa-arvoisessa asemassa.

Seuranta-aikana 2011–2015 peruskoulujen määrän väheneminen on jatkunut Lapissa kolmen–neljän koulun vuosivauhdilla. Kaikkiaan vähennys oli 17 koulua. Tämä kehitys on alkanut näkyä myös saavutettavuusluvuissa erityisesti alakoulujen osalta. Koulujen lakkauttamisia hillinnee kuitenkin lähivuosien positiivinen oppilaskehitys, vaikka kouluja tultaneen edelleen lakkauttamaan.

Koulujen lakkautuksista huolimatta kuljetusedun saavien oppilaiden määrä ei ole kasvanut ja kuljetusmatkat ovat pysyneet kohtuullisina, sillä noin 78 prosentilla Lapin kuljetusedun saavista oppilaista koulumatka oli enintään 20 kilometriä yhteen suuntaan. Kuljetusmatkat ovat kuitenkin keskimäärin pidentyneet.  Laissa säädetty koulumatka-aika ylittyi joka päivä kahdeksalla oppilaalla, joista lähes kaikki olivat yläluokkalaisia. Lisäksi 33 oppilaalla koulumatka-aika ylittyi pääosin yhteiskuljetuksen odotuksen takia ainakin yhtenä päivänä viikossa. Majoituksessa olevia oppilaita ei Lapissa kuitenkaan ole.