Tiivistelmä

Lapin aluehallintovirasto

Nuorten mielenterveys ja käytettävissä olevat opiskeluhuoltopalvelut

Aluehallintovirastojen vuotta 2015 koskevassa peruspalvelujen arvioinnissa sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan arviointikohteena oli ”Nuorten mielenterveys ja mielenterveyspalvelujen saatavuus opiskeluhuollossa”. Opiskeluhuoltopalvelujen saatavuutta, saavutettavuutta ja käyttöä käsitellään sekä perusasteen että toisen asteen oppilaitoksissa. Opiskeluhuoltopalveluilla tarkoitetaan koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa sekä kuraattori- ja psykologipalveluja. Nuorten mielenterveyttä arvioidaan ahdistuneisuusoireiden näkökulmasta, koska ahdistuneisuusoireet ovat yleisimpiä nuorten mielenterveyttä heijastavia emotionaalisia oireita. Arviointi perustuu Kouluterveyskyselyn ja TEAviisarin–tiedonkeruiden aineistoihin.

Tarve nuorten mielenterveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen opiskeluhuollossa on ilmeinen, sillä koulu- ja opiskeluikäisillä nuorilla erilaisten mielenterveysongelmien ja –oireiden esiintyminen on yleistä. Lapin alueen tulosten mukaan ahdistuneisuusoireilua esiintyi noin 12 prosentilla nuorista. Tytöillä oireilua oli noin kolme kertaa enemmän kuin pojilla. Ahdistuneet nuoret käyttivät opiskeluhuoltopalveluja selvästi keskimääräistä enemmän.

Opiskeluhuoltopalvelujen käyttö vaihteli Lapissa kouluasteittain, sukupuolen mukaan ja palvelukohtaisesti. Terveydenhoitajan ja lääkärin palveluja käyttivät eniten peruskoululaiset. Kuraattorilla kävivät suunnilleen yhtä paljon peruskoululaiset ja ammatillisen oppilaitoksen opiskelijat, vähemmän lukiolaiset. Psykologilla käytiin suunnilleen yhtä paljon kouluasteesta riippumatta. Tytöt käyttivät palveluja poikia enemmän. 

Lapin peruskouluissa opiskeluhuoltopalvelut ovat parantuneet ja niitä on tarjolla suhteellisen hyvin. Lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa kehitys ei ole ollut niin myönteistä. Niissä on puutteita lääkärin, kuraattorin ja psykologin palveluissa. Silti opiskelijat kokivat palveluihin pääsyn pääosin helpoksi.  

Lapissa terveydenhoitajilla oli käytettävissään työaikaa opiskelijoita kohti kaikilla kouluasteilla enemmän kuin koko maassa ja valtakunnallinen työaikasuositus ylittyi. Lääkärien kohdalla valtakunnallisen työaikasuosituksen lähelle päästiin lukioissa, mutta peruskouluissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa ei. Psykologeilla on Lapissa työaikaa käytettävissä nuorille huomattavasti vähemmän kuin koko maassa ja ammatillisissa oppilaitoksissa heidän työaikansa on miltei olematon niin Lapissa kuin valtakunnallisestikin.

Ammatillisten oppilaitosten opiskelijoilla tiedetään olevan keskimääräistä enemmän terveys- ja hyvinvointiongelmia. Kuitenkin terveydenhoitajalla on Lapissa eniten työtunteja käytettävissään lukioissa ja lääkäreiden työpanos kohdentuu vähiten ammatillisiin oppilaitoksiin.

Opiskeluhuoltopalveluissa on Lapissa edelleenkin kehitettävää ja ensiarvoisen tärkeää on varmistaa kaikkien eri ammattiryhmien tarjoamien palvelujen saatavuus ja saavutettavuus sekä ammattilaisten mielenterveysosaaminen. Selvityksen tulokset antavat viitteitä siitä, että opiskeluhuollossa on pystytty tunnistamaan ahdistuneiden nuorten suurempaa tuen tarvetta ja on pystytty tarjoamaan useita käyntejä eri ammattilaisille. Moni ahdistuneesta nuoresta ei kokenut tarvetta käydä esimerkiksi psykologin tai kuraattorin vastaanotolla. Tämä saattaa viitata siihen, ettei palveluihin osata hakeutua, jolloin tiedotuksen tehostaminen on tarpeen. Palveluja on myös tarpeen kehittää edelleen helposti lähestyttäviksi. Hyvinvointi- ja terveyserot huomioiden opiskeluhuollon palveluja tulee Lapissa kohdentaa erityisesti ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoille.