Arvioinnin toimeksianto ja työn organisointi

Lapin aluehallintovirasto

Vuotta 2015 koskeva peruspalvelujen arviointi

Valtiovarainministeriö määritteli arviointikohteet vuotta 2015 koskevalle peruspalvelujen saatavuuden arvioinnille (VM:n kirje 18.11.2015, VM/1900/00.02/2015). Arviointi on aluehallintovirastoista annetun lain (896/2009) 4 §:n 2 momentin nojalla aluehallintovirastojen tehtävä. Arviointia ohjaavat asianomaiset ministeriöt ja keskushallinnon virastot  omalla toimialallaan.

Aluehallintovirastojen vuotta 2015 koskevan peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arvioinnin teemana ovat lapset ja nuoret. Teema kytkeytyy hallitusohjelmaan ja arvioinnin tarkoituksena on koota alueellista lähtötilannetietoa siitä, mitä hallitusohjelman toteuttaminen merkitsee lasten ja nuorten kannalta. Hallituskauden aikana on tarkoitus, että vuoden 2015 arviointikohteet arvioidaan uudelleen hallitusohjelman toimenpiteiden alueellisten vaikutusten seuraamiseksi.

Arviointikohteet on ryhmitelty aluehallintovirastojen ydinprosessien mukaisesti. Arvioinnin taustatiedoiksi arviointiraportteihin koottiin tietoja väestön rakenteesta. Lisäksi raportin toimintaympäristökuvaukseen sisällytettiin arviointiteemaan liittyvät indikaattorit, jotka valtionvarainministeriö määritteli kirjeessään.

Arvioinnin toteutus

Valtakunnallisen raportin valmistelua koordinoi Pohjois-Suomen aluehallintovirasto. Kullakin arviointikohteella oli oma arviointiryhmä, joka koostui aluehallintovirastojen tai ao. aiheen asiantuntijavirkamiehistä. Yksi ryhmän jäsen toimi arviointiryhmänsä puheenjohtajana ja valtakunnallisena koordinoijana, joka vastasi  kohteen arviointitekstin kirjoittamisesta yhteistyössä ryhmänsä kanssa. Kulttuuripalvelujen arvioinnin suoritti sekä valtakunnallisessa että alueellisessa raportissa opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksi antamana ja yhteistyössä ministeriön kanssa Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö (Cupore). Nuorten mielenterveyspalvelut -arviointikohteen valtakunnallisen arvioinnin suoritti Terveyden ja hyvinvoinninlaitos. Valtakunnallinen arviointiraportti julkistettiin 15.4.2016. Jokainen aluehallintovirasto tuotti itse 31.5.2016 mennessä toimialueensa aluekohtaisen raportin. Arvioinnit toteutettiin ja kaikki raportit julkaistiin ainoastaan Patiossa.