Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Pelastustoimen nopean avun saanti

Johtopäätökset

Pelastustoimen kiireellisissä tehtävissä on jonkin verran vuosittaista vaihtelua johtuen muun muassa myrskyjen aiheuttamista vahingontorjuntatehtävien tai kuivan kesän aiheuttamien maastopalojen suuresta määrästä. Usein myrskyjen aiheuttamat tehtävät ajoittuvat lyhyelle aikavälille ja ovat luokiteltu pääsääntöisesti ei-kiireellisiksi. Näillä ei ole merkittävää vaikutusta pelastustoimen valmiuteen kiireellisten pelastustoimen tehtävien osalta.

Tulipalojen ja ensivastetehtävien määrät ovat olleet laskussa, mutta vastaavasti erilaiset pelastustoimen avunantotehtävät ovat olleet kasvussa viime vuosina. Toistuvat ja erheelliset automaattiset paloilmoitinhälytykset muuttuivat maksullisiksi Satakunnassa 2012 ja Varsinais-Suomessa 2013, jonka johdosta automaattisten paloilmoittimien tarkastus- ja varmistustehtävissä on havaittavissa vähentymistä vuosien 2013 ja 2014 aikana, mutta lyhyen aikavälin tarkastelun perusteella ne näyttäisivät jääneen vuoden 2014 tasolle.

Pelastustoimen saatavuudessa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Varsinais-Suomessa paloasemaverkoston kehittämisestä johtuen pelastustoimen palveluiden saatavuus I riskiluokan alueilla on heikentynyt hieman. Kehittämistyössä Varsinais-Suomeen ja erityisesti Turun seudulle rakennetaan uusia paloasemia ja niitä sijoitetaan uudelleen vastaamaan paremmin alueella esiintyviä riskejä ja uhkia.

 

Toimenpide-ehdotukset

Erheellisten paloilmoitinhälytysten vähentämiseksi on jatkettava hyvin alkanutta työtä, joka edellyttää erityisesti paloilmoitinlaitteistojen kunnossapitoa ja huolellisuutta kiinteistöjen kunnossapito- ja korjaustöiden yhteydessä. Kiinteistöjen käyttäjien tulee kiinnittää huomiota toimintatapoihin, joilla erheellisiä ja ihmisen toiminnasta aiheutuvia aiheettomia paloilmoitinhälytyksiä voidaan vähentää.

Pelastustoimen toimintavalmiusaikojen osalta tulee kiinnittää aiempaa enemmän huomiota avunsaantiajan kokonaisuuteen ja sen lyhentämiseen kaikkien eri toimijoiden osalta kehittämällä ja parantamalla pelastustoimintaan ja hälyttämiseen liittyviä menetelmiä.