Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Nuorten mielenterveys ja käytettävissä olevat opiskeluhuoltopalvelut

 

Johtopäätökset

  • Koulu- ja opiskeluikäisillä ahdistuneisuusoireilua esiintyy Lounais-Suomen aluehallintoviraston alueella noin 11 prosentilla nuorista. Tytöillä oireet ovat noin kolme kertaa yleisempää kuin pojilla. Yleisintä se on ammattiin opiskelevilla tytöillä (18 %) Varsinais-Suomessa. Ahdistuneisuusoireilu on viimeisen kahdenvuoden aikana lisääntynyt erityisesti lukiolaistyttöjen joukossa. Ahdistuneisuusoireilevat nuoret käyttävät opiskeluhuollon palveluita merkittävästi enemmän kuin muut nuoret.
  • Opiskeluhuollossa on pystytty tunnistamaan ahdistuneiden nuorten suurempaa tuen tarvetta ja tarjottu tarvittaessa useita käyntejä eri ammattilaisille.
  • Opiskeluhuoltopalveluja on aiempaa paremmin peruskoulujen ja lukioiden käytettävissä, toisaalta ammatillisten oppilaitosten tilanne on huonontunut erityisesti psykologipalveluiden osalta. Lisäksi koulujen ja oppilaitosten välillä on havaittavissa merkittäviä maakunnallisia eroja sekä käytettävissä olevissa opiskeluhuoltopalveluissa että henkilöstön voimavaroissa. Tämä asettaa oppilaat ja opiskelijat eriarvoiseen asemaan eri puolilla aluetta.

 

Toimenpide-ehdotukset

Lounais-Suomen alueellinen arviointi

Alueelliset toimenpide-ehdotukset

  • Tuetaan omavalvonnan toteutumista maakunta- ja toimintayksikkötasolla.
  • Kehitetään monialaisessa yhteistyössä nuorten mielenterveysongelmiin enstistä joustavampia hoitoketjuja

Paikalliset toimenpide-ehdotukset

  • Vahvistetaan koulujen ja oppilaitosten yhteisöllistä opiskeluhuoltotyötä nuoren mielenterveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi
  • Varmistetaan yksilökohtaisten opiskeluhuoltopalvelujen helppo saatavuus
  • Varmistetaan, että opiskeluhuoltopalveluissa toimivilla ammattilaisilla on riittävästi koulutusta ja osaamista mielenterveydenhäiriöiden tunnistamiseen ja lievien ongelmien hoitamiseen.
  • Yhdenmukaistetaan monialaisen yksilökohtaisen opiskeluhuollon käytäntöjä ja vahvistetaan monialaista yhteistyötä
  • Integroidaan nuorten mielenterveyspalvelut opiskeluhuollon palveluihin ja tarjotaan niitä kouluissa ja oppilaitoksissa