Käytettävissä olevat palvelut ja henkilöstömitoitus

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Onko peruskouluilla ja toisen asteen oppilaitoksilla käytettävissä opiskeluhuoltopalveluja ja millainen on palvelujen henkilöstömitoitus?

 

Opiskeluhuoltopalveluja on aiempaa paremmin peruskoulujen ja lukioiden käytettävissä, toisaalta ammatillisten oppilaitosten tilanne on huonontunut erityisesti psykologipalveluiden osalta.


Käytettävissä olevat opiskeluhuoltopalvelut

Lukuvuonna 2014–2015 terveydenhoitajan palvelut olivat käytettävissä lähes kaikissa (99 %) ja lääkärin 88 prosentissa peruskouluista. Vastaavasti psykologipalveluja oli 91 prosentissa ja koulukuraattorin palveluja 92 prosentissa. Peruskoulujen käytettävissä olevissa opiskeluhuoltopalveluissa on tapahtunut myönteistä kehitystä lukuvuodesta 2008–2009 lähtien. Erityisesti kuraattori-, lääkäri- ja psykologipalvelujen saatavuus on seurantajaksolla parantunut kouluissa. (Kuvio 14.6.1.)

Peruskoulujen käytettävissä olevissa opiskeluhuoltopalveluissa oli huomattavissa eroja eri maakuntien välillä Lounais-Suomen aluehallintoviraston alueella vuosina 2014–2015. Psykologipalveluja oli käytettävissä Satakunnan maakunnassa 84 prosentissa kouluista, kun vastaava luku Varsinais-Suomessa oli 94 %. Maakunnallista vaihtelua oli havaittavissa kaikissa muissa opiskeluhuoltopalveluissa paitsi terveydenhoitajapalveluissa, joita oli käytettävissä lähes kaikissa kouluissa. (Kuvio 14.6.2.)

Lukuvuonna 2013–2014 psykologi-, kuraattori- ja lääkäripalveluita oli aiempia vuosia paremmin käytettävissä lukioissa. Kuraattori oli käytettävissä 68 prosentissa, psykologi 85 prosentissa ja lääkäri 85 prosentissa lukioista. Vastaavat luvut lukuvuonna 2007–2008 olivat 44, 53 ja 78 prosenttia. (Kuvio 14.6.3.)

Suurimmat maakunnalliset erot lukion käytettävissä olevien opiskeluhuoltopalvelujen välillä oli havaittavissa psykologi- ja lääkäripalveluissa lukuvuonna 2014–2015. Varsinais-Suomen lukioista 91 prosentilla oli käytettävissä sekä psykologi- että lääkäripalveluja, kun vastaava luku Satakunnassa oli sekä psykologi- että lääkäripalveluiden osalta 78 %. Kuraattoripalveluita oli Varsinais-Suomen lukioista 70 prosentilla ja Satakunnan lukioista 67 prosentilla käytettävissään. (Kuvio 14.6.4.)

Lukuvuonna 2013–2014 kuraattori- ja lääkäripalveluita oli paremmin käytettävissä ammatillisissa oppilaitoksissa. Kuraattori oli käytössä 82 prosentissa ja lääkäri 88 prosentissa ammatillisista oppilaitoksista, kun vastaava luku kuusi vuotta aikaisemmin oli kuraattorin osalta 77 % ja lääkärin osalta 68 %. Psykologipalveluiden tilanne oli heikentynyt vastaavana ajanjaksona. Lukuvuonna 2007–2008 psykologi oli käytettävissä 65 prosentissa, lukuvuonna 2011–2012 50 prosentissa ja lukuvuonna 2013–2014 47 prosentissa ammatillisista oppilaitoksista. (Kuvio 14.6.5.)

Ammatillisten oppilaitosten osalta suurimmat maakunnalliset erot Lounais-Suomen aluehallintoviraston alueella olivat käytettävissä olevissa kuraattori- ja lääkäripalveluissa. Varsinaissuomalaisista ammatillisista oppilaitoksista 77 prosentilla oli käytettävissä kuraattoripalveluita, kun vastaava luku satakuntalaisissa oppilaitoksissa oli 100 prosenttia. Lääkäripalveluita oli oppilaitoksissa vastaavasti enemmän käytössä Varsinais-Suomessa (92 %) kuin Satakunnassa (75 %). (Kuvio 14.6.6.)

 

Opiskeluhuoltopalvelujen henkilöstömitoitus

Lounais-Suomen aluehallintoviraston alueen peruskouluissa oli käytettävissä terveydenhoitajapalveluja keskimäärin 7,2 tuntia viikossa sataa oppilasta kohti lukuvuonna 2013-2014. Vastaavasti lääkäripalveluja oli käyettävissä 0,8 tuntia, psykologin palveluja 2,5 tuntia ja kuraattorin palveluja 3,9 tuntia viikossa. (Taulukko 14.6.7.)

Lukioiden lukuvuonna 2014-2015 opiskeluhuoltopalveluiden keskimääräiset tuntimäärät sataa oppilasta kohti suhteutettuna vaihtelivat terveydenhoitajan 7,3 tunnista lääkärin 0,9 tuntiin. (Taulukko 14.6.8.) Ammatillisissa oppilaitoksissa terveydenhoitajan palveluita oli keskimäärin saatavilla 5,1 tuntia, kuraattorin 5,5 tuntia, lääkärin 0,8 ja psykologin 0,4 tuntia. (Taulukko 14.6.9.) Kouluasteittaiset vaihtelut henkilöstömitoituksissa Lounais-Suomen aluehallintoviraston alueella olivat samansuuntaisia verrattuna valtakunnalliseen arviointiin.

Merkittävimmät erot oli todettavissa eri maakuntien välillä. Satakunnan peruskouluissa oli keskimäärin puolet vähemmän psykologipalveluita saatavilla verrattuna Varsinais-Suomen peruskouluihin (1,4 tuntia/sataa.oppilasta kohden vs 3,3 tuntia/sataa oppilasta kohden). (Taulukko 14.6.7.) Lukioiden osalta merkittävin ero maakunnittaisessa vertailussa oli terveydenhoitajan palveluiden mitoitus. Satakunnassa oli lukioissa terveydenhoitaja palveluja keskimäärin 16,4 tuntia ja Varsinais-Suomessa keskimäärin 5,9 tuntia sataa oppilasta kohden suhteutettuna. (Taulukko 14.6.8.) Ammatillisten oppilaitosten osalta psykologipalveluja oli Varsinais-Suomen maakunnassa 0,4 tuntia ja Satakunnassa 0,2 tuntia sekä vastaavasti Varsinais-Suomessa lääkäripalveluja 1,0 tuntia ja Satakunnassa 0,5 tuntia sataa oppilasta kohden viikossa. (Taulukko 14.6.9.)

 

14.6.1. Peruskoulujen käytettävissä olevat opiskeluhuoltopalvelut lukuvuosina 2008-2009, 2010-2011, 2012-2013 ja 2014-2015.

14.6.2. Peruskoulujen käytettävissä olevat opiskeluhuoltopalvelut Lounais-Suomen aluehallintoviraston toimialueella lukuvuonna 2014-2015.

14.6.3. Lukion käytettävissä olevat opiskeluhuoltopalvelut lukuvuosina 2007-2008, 2011-2012 ja 2013-2014.

14.6.4. Lukion käytettävissä olevat opiskeluhuoltopalvelut Lounais-Suomen aluehallintoviraston toimialueella lukuvuonna 2013-2014.

14.6.5. Ammatillisten oppilaitosten käytettävissä olevat opiskeluhuoltopalvelut lukuvuosina 2007-2008, 2011-2012 ja 2013-2014.

14.6.6. Ammatillisten oppilaitosten käytettävissä olevat opiskeluhuoltopalvelut Lounais-Suomen aluehallintoviraston toimialueella lukuvuonna 2013-2014.

14.6.7. Opiskeluhuoltopalvelujen henkilöstömitoituksen tunnuslukujen (tuntia viikossa / 100 oppilasta) mediaanit peruskouluissa lukuvuonna 2014-2015.

14.6.8.Opiskeluhuoltopalvelujen henkilöstömitoituksen tunnuslukujen (tuntia viikossa / 100 oppilasta) mediaanit lukioissa lukuvuonna 2013-2014.

14.6.9. Opiskeluhuoltopalvelujen henkilöstömitoituksen tunnuslukujen (tuntia viikossa / 100 oppilasta) mediaanit ammatillisissa oppilaitoksissa lukuvuonna 2013-2014.