Arviointimenetelmä

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Vuotta 2015 koskeva peruspalvelujen arviointi

Perupalvelujen saatavuuden arvioinnin toimintaympäristöosuuden kartat, kuviot ja taulukot pohjautuvat pääosin vuoden 2014 aineistoihin, jotka Pohjois-Suomen aluehallintovirasto toimitti muille aluehallintovirastoille. Tämä aineisto on Sotkanetin sisältämä avointa dataa. Lounais-Suomen aluehallintovirasto käytti väestötietona vuoden 2015 lopullisia väestötietoja, jotka tulivat julkisesti saataville huhtikuun 2016 alussa. Arvioinnin saavutettavuuslaskelmissa käytetty väestöruutuaineisto on vuodelta 2014 (31.12.2014 tilanne).

Varsinaisten arviointikohteiden analyyseissä on käytetty pääosin vuotta 2015 koskevaa määrällistä tilasto- ja muuta materiaalia. Arviointiaineistot hankittiin pääasiassa olemassa olevista tietolähteistä (Tilastokeskus ja Sotkanet). Osa tarvittavista aineistoista oli maksullista. Lisäksi hyödynnetiin aluehallintovirastojen omia rekisteritietoja sekä muiden arvioijatahojen omia tietokantoja. Niissä tapauksissa, joissa arvioinnin kannalta keskeistä aineistoa ei ole muualta saatavissa, se hankittiin omatoimisesti sähköisten kyselyjen avulla. Myös nämä valtakunnalliset aineistot ovat alueellisesti vertailukelpoisia.

Arviointi perustuu pääasiassa määrälliseen arviointiin, jossa menetelminä käytetään suoria jakaumia ja niistä laskettuja prosenttiosuuksia. Saavutettavuusanalyysit perustuvat palvelupisteiden sijainnin ja väestön alueellisen sijoittumisen väliseen suhteeseen. Aikasarja-analyysit kuvaavat ilmiöiden kehityssuuntia ja perustuvat samaa ilmiötä kuvaavien mittareiden useampivuotiseen seurantaan. Kartta-analyysit ovat erinomainen väline, kun halutaan alueellistaa erilaisia ilmiöitä tai seurata niiden alueellista muuttumista ajan kuluessa. Teemakartat ovat esimerkki tällaisesta esittämistavasta.

Peruspalvelujen arviointi tuotettiin nyt ensimmäisen kerran hyödyntäen Patio-toimintoja. Raportin kokoamista varten valmisteltiin sähköinen alusta, jossa jokaisella arviointikohteella on oma kokonaisuutensa. Arviointikohteista vastaavat asiantuntijat pystyivät kirjoittamaan anlyysin joko suoraan Patio-järjestelmään tai tuomaan tekstin sinne leikepöydän kautta. Asiantuntijat pystyivät myös lataamaan Patioon grafiikkaa, taulukoita ja karttoja sekä tuomaan niitä osaksi arviointimateriaalia. Sen käyttöönoton myötä arviointiprosessia on kyetty keventämään. Jatkossa arviointiprosessi kevenee edelleen, kun Patioon kehitetty grafiikan ja taulukoiden visualissointitoiminnallisuus otetaan tuotantokäyttöön.

Raportin kokoamista varten valmisteltiin sähköinen alusta, jossa jokaisella arviointikohteella oli oma kokonaisuutensa. Arviointikohteesta vastaavat asiantuntijat pystyivät kirjoittamaan analyysin joko suoraan Patio-järjestelmään tai tuomaan tekstin sinne leikepöydän kautta. Asiantuntijat pystyivät myös lataamaan Patioon grafiikkaa ja karttoja sekä tuomaan niitä osaksi arviointimateriaalia.

Pation käyttöönotto tarjoaa merkittävästi uusia välineitä arviointiaineistojen sekä arviointitulosten hyödyntämiseen. Suodatustoiminnallisuuden avulla analyysimateriaalia ja arviointituloksia voidaan koota ja vertailla keskenään täysin uudella tavalla. Myös materiaalien ja tulosten jakaminen eteenpäin asiasta kiinnostuneiden käyttöön ja päätöksenteon pohjaksi on vaivatonta.