Esiopetuksen oppilaiden määrä ja muutokset

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Miten esiopetuksen oppilaiden määrä on muuttunut vuodesta 2013?

Esiopetusoppilaiden määrä on lisääntynyt. Esiopetus järjestetään yleisimmin päivähoidon yhteydessä.

Esiopetusta saavien lasten osuus esiopetusikäisten ikäluokasta on viime vuosina vakiintunut lähelle sataa prosenttia. Esiopetusta saavissa on kuitenkin mukana myös viisi- ja seitsemänvuotiaita, joten todellinen esiopetusta saaneiden kuusivuotiaiden prosenttiosuus jää hieman edellä mainittua lukua alemmaksi. Ahvenanmaan maakunta ei ole mukana näissä luvuissa.

Manner-Suomessa oli vuonna 2013 esiopetuksen oppilaiden määrä 59 670 (Taulukko 2.5.1.). Määrä kasvoi hieman yli 2 000 lapsella ja oli vuonna 2015 yhteensä 61 727 lasta. Lounais-Suomessa esiopetusoppilaiden määrä kasvoi 7 231:stä 7 406:een vuodesta 2013 vuoteen 2015.

Kyselyyn vastanneista kunnista 7 ilmoitti järjestävänsä esiopetusta ruotsin kielellä. Ruotsinkieliseen esiopetukseen osallistui vastausten mukaan 308 oppilasta.

Esiopetusta järjestettiin sekä päivähoidon että koulun yhteydessä. Esiopetukseen osallistuvilla lapsilla tulee olla mahdollisuus käyttää myös päivähoitopalveluja. Kasvava osa esiopetuksesta järjestettiinkin vuonna 2015 päivähoidon yhteydessä.

Vuonna 2015 esiopetuksesta oli Lounais-Suomessa päivähoidon yhteydessä järjestettyä noin 85 prosenttia ja koulun yhteydessä noin 15 prosenttia. Päivähoidon yhteydessä järjestettävän esiopetuksen osuus oli erityisen korkea Varsinais-Suomessa, 93,6 prosenttia. Satakunnassa päivähoidon yhteydessä annettavan esiopetuksen prosenttiosuus oli 80,8 eli lähellä valtakunnallista lukua (Taulukko 2.5.2.).

 

Taulukko 2.5.1. Esiopetuksen oppilaat LSAVIn alueella ja maakunnittain vuosina 2013 ja 2015

Taulukko 2.5.2. Esiopetusoppilaiden osuudet päivähoidon ja koulun yhteydessä LSAVIn alueella ja maakunnittain vuonna 2015