Hälytyspalvelujen saatavuus

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Onko pelastustoimen hälytyspalvelujen saatavuudessa tapahtunut muutosta?

Pelastustoimen toimintavalmiuden suunnittelun perusteena on riskien ja uhkien arviointi, jonka perusteella pelastustoimen hälytyspalvelut mitoitetaan vastaamaan esiintyviä riskejä ja uhkia. Pelastustoimessa nopean avun saatavuutta arvioidaan pelastustoiminnan toimintavalmiusaikoina eri riskiluokissa. Riskien ja onnettomuusuhkien määrittelyä varten Suomi on pinta-alallisesti jaettu neliökilometrin kokoisiin ruutuihin, joille on määritetty asukasluvun, rakennetun kerrosalan ja näiden yhteisvaikutuksen sekä toteutuneiden onnettomuuksien tai ruutukohtaisen riskinarvioinnin perusteella riskiluokka. Jokaiselle riskiluokalle on asetettu toimintavalmiusaikatavoite edellä mainittujen määrittelytekijöiden perusteella, jonka määräämässä ajassa ensimmäisen pelastustoimen yksikön tulisi saavuttaa onnettomuuskohde ja koska tehokkaan pelastustoiminnan tulisi käynnistyä. I-riskiluokassa ensimmäisen pelastustoimen yksikön tulisi olla kohteessa 6 minuutin kuluessa hälytyksestä. Vastaavasti ensimmäisen yksikön tulisi olla onnettomuuskohteessa II-riskiluokassa 10 minuutissa ja III-riskiluokassa 20 minuutissa. IV-riskiluokan osalta toimintavalmiusaikatavoitetta ensimmäisen yksikön osalta ei ole erikseen määritelty.

Pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohjeen mukaisesti pelastustoimessa kiinnitetään huomiota siihen, missä ajassa avun tarvitsija saa apua. Pelastustoiminnan toimintavalmiusaika käsittää lähtöajan ja ajoajan lisäksi myös pelastusyksiköltä laskennallisen ensitoimenpiteisiin kuluvan ajan. Pelastustoiminnan toimintavalmiusaikatavoite I-riskiluokassa on 11 minuuttia, II-riskiluokassa 14 minuuttia ja III-riskiluokassa 22 minuuttia. IV-riskiluokassa pelastustoiminnalle ei ole asetettu toimintavalmiusaikatavoitetta, mutta mikäli tehokasta pelastustoimintaa ei alueella voida aloittaa alle 40 minuutissa, tulee alueella kiinnittää erityistä huomiota ihmisten omatoimiseen varautumiseen.

Valtakunnallisena tavoitteena on, että kiireellisissä pelastustoimen tehtävissä ensimmäisen yksikön toimintavalmiusajalle ja pelastustoiminnan toimintavalmiusajalle asetetut vähimmäistavoitteet saavutetaan 50 %:ssa tehtävistä. Pelastustoimen toimintavalmiusaikatavoitteista voidaan päättää kuitenkin pelastuslaitoskohtaisesti palvelutasopäätöksessä. Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksessä pelastustoiminnan toimintavalmiusajan saavutettavuustavoitteeksi on päätetty 80 % ja vastaavasti Satakunnan pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksessä pelastustoiminnan toimintavalmiusajan saavutettavuustavoitteeksi on päätetty 90 %. Tässä arvioinnissa toimintavalmiusaikojen toteutumista arvioidaan keskimediaanitarkasteluna riskiruutukohtaisesti I-II riskiluokissa pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohjeessa asetetun 50 %:n vähimmäistavoitteen mukaisesti.

Riskiluokkaan I kuuluvien riskiruutujen saavutettavuudessa ensimmäisen yksikön toimesta on tapahtunut vuosittaista vaihtelua. Vuonna 2015 Varsinais-Suomen I riskiluokkaan kuuluvista 33 riskiruudusta tavoiteajassa saavutettiin 17 ja pelastustoiminnan toimintavalmiusajan keskimediaani oli 10 min 20 s (tavoite 11 min). Vastaavasti vuonna 2015 Satakunnan I riskiluokkaan kuuluvista 10 riskiruudusta tavoiteajassa saavutettiin 9 ja pelastustoiminnan toimintavalmiusajan keskimediaani oli 9 min 8 s (tavoite 11 min). Taulukossa 16.1. on esitetty ensimmäisen yksikön toimintavalmiusaikojen toteutuminen sekä pelastustoiminnan toimintavalmiusaikojen vuosittaiset keskimediaanit riskiluokassa I vuosina 2013-2015.

Vuonna 2015 Varsinais-Suomen II riskiluokkaan kuuluvista 236 riskiruudusta tavoiteajassa saavutettiin 215 ja pelastustoiminnan toimintavalmiusajan keskimediaani oli 10 min 55 s (tavoite 14 min). Vastaavasti vuonna 2015 Satakunnan II riskiluokkaan kuuluvista 161 riskiruudusta tavoiteajassa saavutettiin 138 ja pelastustoiminnan toimintavalmiusajan keskimediaani oli 10 min 54 s (tavoite 14 min). Taulukossa 16.2. on esitetty ensimmäisen yksikön toimintavalmiusaikojen toteutuminen sekä pelastustoiminnan toimintavalmiusaikojen vuosittaiset keskimediaanit riskiluokassa II vuosina 2013-2015.

Riskiluokan III osalta pelastustoimen toimintavalmiusajat saavutetaan Lounais-Suomen alueella lähes 100 %:sesti, jonka johdosta näiden riskialueiden saavutettavuutta ei tarkastella tässä arvioinnissa.

Pelastustoimen palveluiden saatavuuden arvioinnissa keskeistä on avunsaantiajan kokonaisuus, joka koostuu hätäkeskuksen toimintavalmiusajasta (hälytysaika=hätäpuhelun käsittely hätäkeskuksessa) sekä pelastustoiminnan toimintavalmiusajasta (lähtöaika, ajoaika, ja ensitoimenpiteisiin kuluva aika). Pelastuslaitokset eivät voi juurikaan vaikuttaa hätäkeskuksen toimintavalmiusaikaan ja ensitoimenpiteisiin kuluvaa aikaa ei pääsääntöisesti mitata, vaan ajoiksi kirjataan I riskiluokassa 5 min, II riskiluokassa 4 min ja III riskiluokassa 2 min. Todellisuudessa ensitoimenpiteisiin kuluva aika vaihtelee onnettomuuskohteesta riippuen ja tästä johtuen arvioinnissa esitettyjä pelastustoiminnan toimintavalmiusaikoja tulee käsitellä suuntaa-antavina.

Satakunnassa I riskiluokan riskiruutujen saavutettavuus ensimmäisen yksikön toimesta on parempi kuin Varsinais-Suomessa. Varsinais-Suomen osalta I riskiluokissa tapahtuvat 6 min ajallisen tavoitteen ylitykset riskiruuduissa sijoittuvat Turun kaupungin alueelle, mutta ajallisesti tarkasteltuna ylitykset eivät ole kovinkaan merkittäviä. Ylitysten taustalla on vuonna 2014 Turun seudulla aloitettu paloasemaverkoston kehittäminen, jonka yhteydessä paloasemia sijoitetaan uudelleen alueella esiintyvien riskien ja uhkien mukaisesti. Riskiluokan II riskiruutujen osalta saavutettavuus ensimmäisen yksikön toimesta toteutuu vähimmäistavoitteen ja pelastuslaitosten palvelutasopäätöksissä asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Taulukko 16.1. Ensimmäisen yksikön toimintavalmiusaikojen toteutuminen sekä pelastustoiminnan toimintavalmiusaikojen vuosittaiset keskimediaanit riskiluokassa I vuosina 2013-2015.

Taulukko 16.2. Ensimmäisen yksikön toimintavalmiusaikojen toteutuminen sekä pelastustoiminnan toimintavalmiusaikojen vuosittaiset keskimediaanit riskiluokassa II vuosina 2013-2015