Tiivistelmä

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Perusopetuksen alueellinen saavutettavuus

Lounais-Suomessa perusopetuksen alueellinen saavutettavuus alaluokilla säilyi vuoden 2013 tasolla ja oli vuonna 2015 edelleen melko hyvä. Perusopetuksen alueellinen saavutettavuus yläluokilla heikkeni sitä vastoin selkeästi, erityisesti Varsinais-Suomessa. Vuonna 2015 keskimäärin 92 prosenttia 7–12 -vuotiaista ja 72 prosenttia 13–15 -vuotiaista asui enintään viiden kilometrin etäisyydellä perusopetusta antavasta koulusta. Vuonna 2013 vastaavat osuudet olivat 92 ja 75 ja kaksi vuotta aiemmin 95 ja 78.

Erot kuntien välillä olivat huomattavia. Vaihteluväli alaluokkien osalta oli 30–100 ja yläluokkien osalta 41–96 prosenttia. Maaseutumaisissa kunnissa saavutettavuus oli heikoin. Alakoulujen osalta palvelutasotavoite saavutettiin, mutta yläkoulujen osalta tavoite jäi 3,1 prosenttiyksikköä tavoitetason alapuolelle.

Tarkasteluvuosien 2011-2015 aikana peruskoulujen määrä väheni enenevässä määrin. Kaikkiaan 35 koulua lakkautettiin kyseisen ajanjakson aikana. Koulujen lakkauttaminen näkyi erityisesti yläkoulujen heikentyneinä saavutettavuuden lukuina. Koulujen lakkauttaminen jatkunee edelleen, mikäli 2020-luvun epäsuotuisat ikäluokkaennusteet toteutuvat.

Kuljetusedun saavien oppilaiden määrä väheni, vaikka kouluja lakkautettiin. Kuljetusoppilaiden määrän väheneminen johtui mahdollisesti kuntien tiukentuneista kuljetusedun kriteereistä.