Förskolevernas antal och förändringar gällande dem

Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet, Västra och Inre Finlands region

Hur har förskoleelevernas antal ändrats i jämförelse med år 2013?

Antalet barn i förskoleålder minskar i hela landet, men inte bland den svenskskpråkiga minoriteten.

Enligt statistikcentralen var antalet förskoleelever år 2015 i Fastlandsfinland totalt 61 731. Av dessa fick 50 353 förskoleundervisning i samband med ett daghem medan 11 378 förskoleelever fick förskoleundervisning i samband med skola. Den större andelen förskoleelever (81,5 %) fick förskoleundervisning i samband med daghem. År 2013 var det totala antalet förskoleelever i Fastlandsfinland 59 670 och 47 895 av dem (80,3 %) fick förskoleundervisning i samband med daghem. År 2011 var totala antalet förskoleelever i Fastlandsfinland 58 856 och av dem fick 46 219 (78,5 %) förskoleundervisning i samband med daghem. Att förskolan blivit obligatorisk har inte nämnvärt påverkat deltagarantalet. Intressant att notera är att antalet förskoleelever som deltar i förskoleundervisning i samband med dagvård procentuellt har ökat i förhållande till förskoleelever som deltar i förskoleundervisning i samband med skola. (Tabell 3.5.1.)

Det finns ingen heltäckande statistik för förskoleundervisningen som ges på svenska, men Statistikcentralen har sammanställs statistik över de förskoleelever som deltar i förskoleundervisning som ges i samband med skola. Statistik över hur många sexåringar med svenska som modersmål kan också utläsas. Eftersom totala andelen barn som deltar i svenskspråkig förskoleundervisningen inte finns med i statistiken går det inte att läsa ut hur stor andel av sexåringarna som deltar i förskoleundervisning sammanlagt och därmed går det inte att räkna ut hur många elever som inte deltar i ordnad förskoleundervisning. I det frågeformulär som skickades ut i samband med utvärderingsuppdraget frågades det efter antal barn i svenskspråkig förskoleundervisning per 20.9.2015. Då svarsprocenten var låg är det missvisande att göra några direkta slutsatser.

Antalet sexåringar som deltar i svenskspråkig förskoleundervisning i samband med en skola sammanfattas i tabellen nedan (Tabell 3.5.2.). År 2011 var antalet 880 vilket utgör 28,5 % av sexåringarna, år 2013 var antalet 896 vilket utgör 27,8 % av sexåringarna och år 2015 var antalet 927 vilket utgör 27,5 % av sexåringarna. Av detta kunde dras slutsatsen att andelen förskoleelever som får förskoleundervisning i samband med skola minskar, men utan att känna till antalet förskoleelever som deltar i förskoleundervisning i samband med dagvården går det inte att dra den slutsatsen. Antalet barn som får förskoleundervisning någon annan stans, till exempel i hemmet, går inte heller att utläsa ur statistiken. I utvärderingen tas heller inte i beaktande huruvida valet av förskoleplats följer barnets modersmål.

En intressant iakttagelse är att den finns en viss regional skillnad i andelen barn som deltar i förskoleundervisning i samband med skolan. I Västra och Inre Finland är andelen sexåringar som fick sin förskoleundervisning i samband med skola 40,2 % medan motsvarande andel är 20,4 % för Södra Finland respektive 11,5 % i Sydvästra Finland år 2015. Även då man ser på åren 2011 och 2013 är andelen barn som deltar i förskoleundervisning i samband med skola större i Västra och Inre Finland än i de övriga svenskspråkiga regionerna.

Tabell 3.5.1 Förskoleelevernas antal per område

Tabell 3.5.2 Svenskaspråkiga förskoleelever per region