Inledning

Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet, Västra och Inre Finlands region

Utvärdering gällande förskolan

Från och med 1.8.2015 är förskoleundervisningen obligatorisk enligt lagen om grundläggande utbildning (628/1998). Barnet ska året innan läroplikten uppkommer delta i ettårig förskoleundervisning eller annan verksamhet genom vilken målen för förskoleundervisningen uppnås (26a §). Läroplikten börjar det år då barnet fyller sju år (25 §). Kommunen är enligt lagen skyldig att ordna förskoleundervisning (4 §). Dessutom kan statsrådet bevilja en registrerad sammanslutning eller stiftelse tillstånd att ordna sådan utbildning som avses i lagen om grundläggande utbildning (7 §) och staten kan ordna förskoleundervisning på beslut av vederbörande ministerium (8 §). Barn som omfattas av förlängd läroplikt delta i förskoleundervisning det år läroplikten uppkommer. Dessutom har ett barn som omfattas av förlängd läroplikt rätt att få förskoleundervisning det år barnet fyller fem år. Barn som inleder den grundläggande utbildningen ett år senare än vad som föreskrivs har rätt till förskoleundervisning också det år läroplikten uppkommer. Barnets vårdnadshavare ska se till att barnet deltar i förskoleundervisning eller annan verksamhet genom vilken målen för förskoleundervisningen uppnås. Förskoleundervisningen kan också ges i hemmet.

Förskoleundervisningen regleras av grunder för förskolans läroplan som fastställdes av Utbildningsstyrelsen den 22.12.2014. Anordnarna av förskoleundervisning ska ta i bruk lokala läroplaner som baserar sig på grunderna senast den 1.8.2016. Det finns två huvudmodeller för anordnandet av förskoleundervisning. Dels ordnas förskola i samband med dagvården och dels ordnas förskolan i samband med skolan. Ut över dessa former av förskola kan förskoleundervisning ges av privata aktörer eller i hemmet.

I och med att förskolan blev obligatorisk från och med 1.8.2015 utvärderas också tillgången till förskoleundervisningen i utvärderingen om tillgängligheten av basservice.

Informationen för den här utvärderingen är inhämtad dels från statistikcentralen och dels via ett frågeformulär som sammanställts av regionförvaltningsverket. Antalet kommuner som svarat på frågeformuläret är 251 av 301 vilket utgör 83,4 %. Av de 33 tvåspråkiga (inklusive Närpes som den 1.1.2015 ännu var den enda enspråkigt svenska kommunen i Fastlandsfinland) kommunerna i Fastlandsfinland har 22 kommuner svarat på frågeformuläret. Svarsprocenten för de tvåspråkiga kommunerna är svarsprocenten således 66,7 %. I de olika regionerna fördelar sig svarsprocenten ojämnt. Svarsprocenten för de tvåspråkiga kommunerna i Södra Finland är 68,8 %, i Sydvästra Finland 100 % och i Österbotten 57,1 %. Det förhållandevis låga deltagandet i undersökningen bland de tvåspråkiga kommunerna gör att resultaten enbart kan ses som riktgivande. Därför har vi valt att inte dra några regionala slutsatser utan rapporten är allfinlandssvensk gällande förskolan.

Noteras bör att utvärderingen utgår från att åldersgruppen sexåringar utgör totala antalet barn för vilka förskoleundervisningen är obligatorisk. De barn som omfattas av förlängd läroplikt eller som inleder den grundläggande utbildningen ett år senare än vad som föreskrivs tas inte i beaktande i denna utvärdering.

I utvärderingen jämförs år 2015 med år 2013 och år 2011.

 

Tema för utvärderingen

Temat för utvärderingen av basservicen år 2015 är barn och unga. Temat återknyter till regeringsprogrammet och  förverkligandet och utvärderandet av det. Avsikten med utvärderingen är att samla information kring regeringsprogrammet och dess eventuella påverkning av barns och ungas liv.

 

Framtidsutsikter

Prognosen för antalet barn i förskoleålder i Finland är nedåtgående i sin helhet. Samtidigt sker en ökning av antalet svenskspråkiga barn i förskoleålder. Det här betyder att anordnarna av förskoleundervisning inte kan behandla de båda spårkgrupperna på samma sätt. Världsläget är under ständig förändring. Under det senaste året har vi mottagit flera flyktingar än förut. Det här betyder att vi i landet har en större andel nyanlända och dessa bör integreras i samhället. Småbarnspedagogiken, förskolan och grundskolan har stor andel i hur integrationsprocessen lyckas.