Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Pelastustoimen nopean avun saanti

Johtopäätökset

Pelastustoimen hälytystehtävien kokonaismäärässä ei tapahtunut merkittävää muutosta edeltäneestä vuodesta. Eri tehtävätyyppien osuudessa on kuitenkin huomattavaa vuosittaista vaihtelua. Vuonna 2015 tehtävämäärää laskivat etenkin maastopalojen huomattavasti vähäisempi määrä sekä edelleen vähenemässä olevat ensivastetehtävien ja automaattisen paloilmoittimien tarkistustehtävien määrät. Myös rakennuspalojen määrä on laskemassa usealla pelastustoimen alueella. Vahingontorjuntatehtävät puolestaan lisääntyivät Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella merkittävästi. Maastopalojen ja vahingontorjuntatehtävien vuosittainen vaihtelu on monesti suurta, sillä ne ovat riippuvaisia vallitsevista sääolosuhteista.

Pelastustoimen tuottaman nopean avun toimintavalmiusaikojen vähimmäistavoitteet toteutuvat pääsääntöisesti kaikilla pelastustoimen alueilla. Suurimmissa taajamissa on kuitenkin alueita, joilla asetetut tavoitteet jäävät toistuvasti saavuttamatta. Pelastustoimen asemapaikkojen sijainti ei nykyisten valtakunnallisten toimintavalmiusaikatavoitteiden näkökulmasta enää paikoin ole optimaalinen.

Toimenpide-ehdotukset

Erheellisten paloilmoitusten vähentämiseksi asetettujen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää pitkäjänteistä ja systemaattista yhteistyötä laitteiston suunnitteluun, asentamiseen, kunnossapitoon ja viranomaisvalvontaan liittyen. Pelastuslaitosten tulee käyttää ja jatkaa tähän liittyviä pelastuslain mahdollistamia ja muita toimiviksi havaittuja menettelyjä aiheettomien hälytysten vähentämiseksi.

Pelastuslaitosten tulee ryhtyä toimenpiteisiin alueilla, joilla valtakunnallisesti toimintavalmiusajalle asetetut vähimmäistavoitteet eivät täyty. Erityistä huomiota tulee kiinnittää tulevien paloasemien sijoitteluun ja harkita useaa pientä asemapaikkaa yhden suuren sijaan. Alueilla, joilla nopeaa apua ei voida tuottaa asetettujen vähimmäistavoitteiden mukaisesti tulee tehostaa onnettomuuksia ja niiden vahinkoja ehkäiseviä menetelmiä.

Pelastustoimen hälytyspalvelujen toimintavalmiuden arviointi vaatii yksityiskohtaisempaa tarkastelua. Arviointi tulee ulottaa toimintavalmiusaikojen lisäksi toimintavalmiuden kokonaisuuteen.