Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Kirjastopalvelujen saatavuus

Johtopäätökset

Suurelle osalle Länsi- ja Sisä-Suomen lapsia ja nuoria kirjastopalvelut ovat hyvin  saatavilla. Kirjastomatkan pituuden mukaan arvioitu saatavuus on paras Pohjanmaalla, heikkenee Pirkanmaalle ja Keski-Suomeen ja on heikointa maan lapsivaltaisimpiin maakuntiin kuuluvilla Etelä-Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla.  Kirjastomatkan pituus on kuitenkin vain yksi tekijä ja saatavuutta voidaan parantaa monin keinoin.

Kunnat ovat  vuoden 2007 jälkeen lakkauttaneet sekä kirjastojen toimipisteitä (vähennys 30 toimipaikkaa) että kirjastoautoja (vähennys 7 autoa) ja supistaneet aukioloaikoja. Tämä on heikentänyt kirjastopalvelujen saatavuutta.  Kannustavan valtionrahoituksen poistaminen kirjastojen perustamishankkeilta voi jatkossa näkyä kuntien vähentyneenä halukkuutena investoida kirjastorakentamiseen tai kirjastoautojen  hankintaan.

Omatoimikirjastot täydentävät ja laajentavat kirjaston palveluja, mutta eivät korvaa niitä. Omatoimikirjaston käytölle asetettu ikäraja   saattaa heikentää lasten ja nuorten kirjastopalvelujen saatavuutta. Tavallisen aukiolon korvaaminen omatoimipalvelulla heikentää varsinkin pienemmille lapsille tärkeää henkilökohtaista palvelua.

Kirjastolla on olennainen merkitys lasten ja nuorten monilukutaidon ja lukuharrastuksen kehityksessä. Lastenkirjoja lainataan suhteellisesti enemmän kuin aikuisten aineistoja, mutta niitä hankitaan tarvetta vähemmän. Kysytyn aineiston heikko saatavuus voi vaikuttaa lukuintoon.

Lasten ja nuorten kirjastonkäyttöä koskevia valtakunnallisia tutkimuksia tai palvelutarpeita koskevia kartoituksia on tehty  niukasti.

Toimenpide-ehdotukset

Kunta huolehtii peruspalvelujen valtionosuudella kirjasto- ja kirjastoautopalvelun kattavuudesta lähipalveluna. Kunta ei lakkauta tai supista kirjastoverkon palvelupisteitä tekemättä ennakkovaikutusten (EVA) ja lapsivaikutusten arviointia. Lakkauttamisten vaihtoehtona kunnat selvittävät kuntien yhteistyön ja kirjastoautojen yhteiskäytön mahdollisuudet.

Kunnat ottavat omatoimipalveluratkaisuissa aina huomioon myös lasten ja nuorten tasavertaiset kirjaston käyttömahdollisuudet ja pyrkivät ikärajattomiin palveluihin.

Kirjastot huomioivat  lapset ja nuoret erityiskohderyhmänä palvelujen kehittämisessä, aineistohankinnoissa ja  henkilökuntaa koskevissa ratkaisuissa. Kirjastot parantavat lasten ja nuorten palvelujen saatavuutta kartoittamalla tarpeita, arvioimalla omaa toimintaansa ja ottamalla asiakkaita mukaan palvelujen kehittämiseen. Kunnat laativat lasten ja nuorten monilukutaidon sekä lukuharrastuksen edistämiseksi varhaiskasvatuksen, koulujen ja kirjastojen yhteistyösuunnitelmat. Kirjavinkkaus ja muut lukemaan houkuttelemismenetelmät ja toimintamuodot otetaan aineistokokoelmien ylläpidon rinnalle perustoiminnaksi.