Valistus- ja neuvontapalvelujen määrä

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Kuinka paljon pelastuslaitokset ovat tuottaneet valistus- ja neuvontapalveluja?

Pelastustoimen valistus- ja neuvontatyön määrissä ja toteutustavoissa on hyvin suuria alueiden, yksittäisten kuntien ja vuosien välisiä eroja. Kolme pelastuslaitosta saavutti valtakunnallisen määrällisen tavoitteen.

 

Pelastustoimen tuottamilla valistus- ja neuvontapalveluilla pyritään turvallisuustietoutta ja osaamista lisäämällä ennaltaehkäisemään onnettomuuksien syntymistä sekä parantamaan ihmisten kykyä toimia vaara- ja onnettomuustilanteissa. Pelastustoimen valtakunnallisena tulostavoitteena on valistus- ja neuvontapalvelujen osalta ollut viime vuodet tavoittaa vuosittain 20 % väestöstä. Pelastuslaitosten tilastoimien tietojen mukaan tavoite saavutettiin Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella vuonna 2015 Etelä-Pohjanmaalla, Pirkanmaalla ja Pohjanmaalla (Kuva 15.5.1.). Vuosittainen vaihtelu tavoitetun väestön määrässä on usealla pelastuslaitoksella suurta.

Pelastustoimen alueiden ja kuntien välillä on suuria eroja myös järjestettyjen valistustilaisuuksien asukaslukuun suhteutetulla määrällä tarkasteltuna. Valtakunnallisesti tarkastellen voivat erot kahden pelastustoimen alueen välillä olla lähes nelinkertaisia. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella erot ovat pelastuslaitosten kesken pienempiä (Kuva 15.5.2.), mutta yksittäisten kuntien välillä erot voivat olla kymmenkertaisia jopa saman pelastustoimen alueen sisällä. Järjestettyjen valistustilaisuuksien määrän osalta vuosittainen vaihtelu on vähäistä ja määrä on pääsääntöisesti vakiintunut nykyiselle tasolleen.

Valistus- ja neuvontatyölle on käytössä erilaisia toteuttamistapoja, joilla on suuri merkitys tilastoituihin valistusta ja neuvontaa saaneiden henkilöiden määriin. Suurten yleisötapahtumien yhteydessä tapahtuvilla tietoiskuilla tavoitetaan kerralla suuria yleisömassoja, kun taas esimerkiksi kouluissa ja työpaikoilla toteutetuissa varsinaisissa kohderyhmältään ja sisällöltään suunnitelmallisissa turvallisuuskoulutustilaisuuksissa työ kohdistuu rajattuun joukkoon. Näiden lisäksi valistus- ja neuvontatyön tilastoinnissa on mukana valistuskampanjoilla tavoitettua väestöä sekä pelastuslaitosten antamaa turvallisuusneuvontaa. Eri toteutustapojen painotukset vaihtelevat pelastustoimen alueittain erittäin paljon, eikä pelastuslaitoksia siten voi vertailla pelkästään valistuksella ja neuvonnalla tavoitetun suhteellisenkaan väestömäärän perusteella (Kuva 15.5.3.).

Kuva 15.5.1. Valistus- ja neuvontatilaisuuksiin osallistuneet (%) alueen asukasmäärästä vuosina 2012–2015.

Kuva 15.5.2. Pelastuslaitosten järjestämien valistus- ja neuvontatilaisuuksien määrä (kpl) 1 000 asukasta kohden vuosina 2012–2015

Kuva 15.5.2. Pelastuslaitosten järjestämien valistus- ja neuvontatilaisuuksien määrä (kpl) 1 000 asukasta kohden vuosina 2012–2015

Kuva 15.5.3. Pelastustoimen valistuksen ja neuvonnan tavoittama osuus (%) pelastustoimen alueen asukasmäärästä toteutustavoittain vuonna 2015

Kuva 15.5.3. Pelastustoimen valistuksen ja neuvonnan tavoittama osuus (%) pelastustoimen alueen asukasmäärästä toteutustavoittain vuonna 2015