Hälytyspalvelujen kysyntä

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Onko pelastustoimen hälytyspalvelujen kysynnässä tapahtunut muutosta?

Pelastustoimen hälytystehtävien kokonaismäärä säilyi edeltäneen vuoden tasolla. Rakennuspalojen ja automaattisten paloilmoitinlaitteistojen aiheettomien hälytysten määrät ovat vähentymässä vuosi vuodelta.

 

Pelastustoimen yksiköt hälytettiin erilaisiin tehtäviin Länsi- ja Sisä-Suomessa vuonna 2015 noin 24 000 kertaa. Tehtävien kokonaismäärässä ei ole merkittävää muutosta edeltäneestä vuodesta (Kuva 16.5.1.). Tilanne on sama valtakunnan tasoa tarkasteltaessa.

Vaikka hälytystehtävien kokonaismäärä säilyi samana, on eri tehtävätyyppien osuudessa huomattavaa vuosittaista vaihtelua (Kuva 16.5.2.). Vuonna 2015 tehtävämäärää laskivat etenkin maastopalojen huomattavasti vähäisempi määrä sekä edelleen vähenemässä olevat ensivastetehtävien ja automaattisen paloilmoittimien tarkistustehtävien määrät. Vahingontorjuntatehtävät puolestaan lisääntyivät Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella merkittävästi Pohjanmaata lukuun ottamatta kaikilla pelastustoimen alueilla. Maastopalojen ja vahingontorjuntatehtävien vuosittainen vaihtelu on monesti suurta, sillä ne ovat riippuvaisia vallitsevista sääolosuhteista.

Automaattisen paloilmoittimien tarkistustehtävien ja ensivastetehtävien määrän vähentyminen vaikuttaa pelastustoimen hälytystehtävien kokonaismäärään merkittävästi, sillä yhdessä nämä aiheuttavat noin 40 % kaikista hälytystehtävistä. Paloilmoitinlaitteistojen aiheuttamat hälytystehtävät ovat pääsääntöisesti aiheettomia ja aiheuttavat pelastuslaitokselle tarpeettomia kustannuksia, lisäävät liikenneonnettomuuden riskiä ja sitovat tehtävään osallistuvan yksikön pois todellisista onnettomuustilanteista. Yleisimmin aiheeton hälytys on seurausta huolimattomuudesta kiinteistön korjaus- ja huoltotöiden yhteydessä tai laitteiston kunnossapidossa.

Aiheettomia hälytyksiä on saatu vähennettyä erilaisin toimenpitein, kuten mahdollistamalla kiinteistön laskuttamisen tapauksissa, joissa aiheettomien hälytysten määrä on suuri. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella aiheettomat hälytykset ovat vuoden 2010 tasosta vähentyneet merkittävästi kaikilla pelastustoimen alueilla. Ensivastetehtävien määrän vähentyminen on puolestaan seurausta hälytysohjeiden tarkistamisesta, jonka seurauksena pelastuslaitoksen yksikkö hälytetään aikaisempaa korkeammalla kynnyksellä ensihoidon tueksi.

Tehtävämäärän kehityksessä on paljon myönteistä sekä valtakunnallisesti että Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston toimialuetta tarkastellen. Automaattisen paloilmoittimien tarkistustehtävien lisäksi myös rakennuspalojen kokonaismäärä jatkaa vähentymistä. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston toimialueelle rakennuspalojen määrä osoittaa vähentymisen merkkejä etenkin Keski-Suomessa ja Pirkanmaalla.

Suhteutettaessa pelastustoimen hälytystehtävien määrä alueen asukaslukuun, on tehtäviä yleisesti ottaen vähemmän tiheään asutuissa taajamissa ja keskimääräistä enemmän harvaan asutulla maaseutumaisella alueella. Tiheään asuttujen alueiden ulkopuolella tehtävien suuri määrä voi selittyä merkittävillä liikenneväylillä ja –määrillä sekä niihin liittyvillä liikenneonnettomuuksilla. Valtakunnallisesti tarkastelleen pelastuslaitoksilla oli vuonna 2015 noin 14 hälytystehtävää 1 000 asukasta kohden määrän vaihdellessa pelastuslaitoksittain 12 ja 19 välillä. Kunnittain tarkasteltuna suhteellisen tehtävämäärän erot ovat hyvin suuria. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella Pohjanmaalla tehtäviä oli valtakunnan keskiarvoa selvästi vähemmän ja muilla keskitasoa enemmän (Kuva 16.5.3.). Määrissä ei ole huomioitu ensivastetehtäviä, sillä pelastuslaitos ei tuota ensivastepalvelua kaikkien kuntien alueella.

Kuva 16.5.1. Pelastustoimen hälytystehtävien kokonaismäärä (kpl) vuosina 2012–2015

Kuva 16.5.1. Pelastustoimen hälytystehtävien kokonaismäärä (kpl) vuosina 2012–2015

Kuva 16.5.2. Pelastustoimen yleisimpien hälytystehtävien määrä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella vuosina 2011–2015

Kuva 16.5.2. Pelastustoimen yleisimpien hälytystehtävien määrä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella vuosina 2011–2015

Kuva 16.5.3. Pelastustoimen hälytystehtävien määrä (kpl) 1000 asukasta kohden vuosina 2012-2015. Määrissä ei ole huomioitu ensivastetehtäviä

Kuva 16.5.3. Pelastustoimen hälytystehtävien määrä (kpl) 1000 asukasta kohden vuosina 2012-2015. Määrissä ei ole huomioitu ensivastetehtäviä