Utvärdering av trenden i de svenskspråkiga sexåringarnas åldersgrupp

Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet, Västra och Inre Finlands region

Hur förutspås antalet sexåringar ändras?

Antalet svenskspråkiga förskoleelever ökar.

Enligt den prognostiserande befolkningsstatistiken över hela landet kan man se att trenden i sexåringarnas åldersklass är sjunkande. På Fastlandsfinland går sexåringarnas antal neråt. Förändringen åren 2014-2025 är -3,3 % medan den är -4,0 % åren 2014-2030. Intressant är att trenden är den motsatta på Åland. (Tabell 3.6.1)

Statistikcentralen har ingen prognos för sexåringarnas åldersgrupp där man kan urskilja språkgrupperna. Däremot hittas statistik på antalet redan födda barn indelat per språkgrupp. Diagrammet under skildrar trenden i sexåringarnas åldersgrupp. (Figur 3.6.1.)

Ser man på redan födda i sexåringarnas åldersgrupp har antalet svenskspråkiga stadigt ökat. Den största ökningen sker i Södra Finlands region samt i Västra och Inre Finland. Det är här det största antalet svenskspråkiga bor.

Tabell 3.6.1. Beräknad trend i sexåringarnas åldersgrupp

Figur 3.6.1 Trenden i den svenskspråkiga sexåringarnas åldersgrupp

Källa: Statistikcentralen