Förskoleelever med skjutsförmån eller behov av inkvartering

Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet, Västra och Inre Finlands region

Vilka förändringar i antalet förskoleelever med skolskjuts- och inkvarteringsbehov har skett sedan år 2013?

Ingen förskoleelev har inkvarteringsbehov.

Av förskoleeleverna i Fastlandsfinland är det 15,86% som är skjutsberättigade. De områden där andelen skjutsberättigade förskoleelever är störst är Östra Finland och Lappland, näst efter dem kommer Sydvästra Finland och Västra och Inre Finland. I Södra Finland är andelen skjutsberättigade förskoleelever minst. Antalet skjutsberättigade förskoleelever i Fastlandsfinland har minskat från år 2013 till år 2015 Däremot kan man se en märkbar i Östra Finland. Andelen skjutsberättigade förskoleelever som har beslut om särskilt stöd utgör 9,3 % av de skjutsberättigade eleverna. (Tabell 3.7.1)

Det finns ingen statistik över skjutsberättigade förskoleelever indelat per språkgrupp. Därför kan inte det dra några slutsatser om de svenska förskoleelevernas skolskjutsbehov.

Enligt den statistik som finns att tillgå finns det inga förskoleelever som har behov av inkvartering. Det som kan nämnas är att 10 kommuner uppgav i frågeformuläret som sändes till kommunerna att det i kommunen finns barn i förskoleåldern som inte deltar i förskoleundervisning på grund av att ”avståndet till förskolan är oskäligt lång eller restiden till förskolan tar oskäligt lång tid”. En av dessa kommuner är tvåspråkig. (Figur 3.7.1)

Tabell 3.7.1 Skjutsberättigade elever med förskoleundervisning i samband med småbarnspedagogik respektive skola 2015

Figur 3.7.1 Andelen skjutsberättigade förskoleelever

Källa: Statistikcentralen