Tiivistelmä

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Pelastustoimen ennalta ehkäisevä työ

Pelastustoimen tavoitteena on lisätä turvallisuutta onnettomuuksia ja niiden seurauksia vähentämällä. Tavoitteeseen pyritään lisäämällä ihmisten ja organisaatioiden omaa turvallisuuteen liittyvää osaamista, valvomalla turvallisten olosuhteiden toteutumista erityisesti rakennuksissa ja yleisötapahtumissa, toimimalla asiantuntijana esimerkiksi kaavoituksen ja rakentamisen yhteydessä sekä tuottamalla nopeaa apua onnettomuustilanteissa.

Pelastustoimen tuottamilla valistus- ja neuvontapalveluilla pyritään turvallisuustietoutta ja osaamista lisäämällä ennaltaehkäisemään onnettomuuksien syntymistä sekä parantamaan ihmisten kykyä toimia vaara- ja onnettomuustilanteissa. Pelastustoimen valtakunnallisena tulostavoitteena on valistus- ja neuvontapalvelujen osalta ollut viime vuodet tavoittaa vuosittain 20 % väestöstä. Valistus- ja neuvontatyölle on käytössä erilaisia toteuttamistapoja, joiden painotukset vaihtelevat pelastustoimen alueittain huomattavan paljon. Myös tavoitetun väestön määrissä on hyvin suuria pelastuslaitosten, yksittäisten kuntien ja vuosien välisiä eroja. Vuonna 2015 kolme Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston toimialueen viidestä pelastuslaitoksesta saavutti valtakunnallisen määrällisen tavoitteen.

Valistus- ja neuvontatyön tulee pelastustoimen muiden palvelujen tavoin perustua tunnistettuihin onnettomuusriskeihin. Palvelujen kohdistaminen uhkien mukaisesti tarkoittaa tässä yhteydessä sellaisten alueiden, kohteiden tai kohderyhmien tunnistamista ja kouluttamista, joissa valistukselle ja neuvonnalle on korostunut tarve esimerkiksi kohonneen onnettomuusriskin, syrjäisen sijainnin tai muun syyn vuoksi. Merkittävin osa pelastustoimen valistuksen ja neuvonnan tavoittamasta väestöstä on kuitenkin niin kutsuttua suurta yleisöä esimerkiksi messu- tai muissa yleisötilaisuuksissa. Varsinaisen turvallisuuskoulutuksen suurin kohderyhmä ovat lapset ja nuoret, jotka tavoitetaan oppilaitosten ja päiväkotien kautta.