Tillgängligheteten till grundläggande utbildning

Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet, Västra och Inre Finlands region

Vilka förändringar har det skett i regional tillgänglighet till grundläggande utbildning under de senaste åren?

I Fastlandsfinland har den regionala tillgängligheten till grundläggande utbildning förbättrats något under perioden 2013-15. För 7-12-åringarnas del är ökningen av dem som bodde inom 5 kilometers radie från närmaste skola 0,9 procentenheter och ligger nu på 87,9 procent, vilket innebär att nästan 9 av 10 bodde inom en fem kilometers radie från närmaste skola inom grundläggande utbildningen. Av 13–15-åringarna bodde 56 procent inom en fem kilometers radie från närmaste skola och där är ökningen 0,5 procentenheter.

I Västra och Inre Finland hade tillgängligheten till grundläggande utbildning mellan åren 2013 och 2015 förbättrats med 0,9 procentenheter för 7-12-åringarna. Här var variationen i tillgänglighet mellan kommunerna mellan 0 och 100 procent, det vill säga att det fanns kommuner där inte en enda svenskspråkig elev i årskurs 1-6 bodde inom en fem kilometers radie från skolan.  För 13–15-åringarna hade tillgängligheten försämrats med en halv procentenhet. Det fanns också några kommuner där ingen elev i åldern 13-15 år bodde inom en radie på 5 km från närmaste skola. I kommunen där situationen var bäst bodde 99 procent av 13–15-åringarna inom 5 km från närmaste skola (Tabell 5.7.1.).

Tabell 5.7.1. Tillgängligheten till grundläggande utbildning

Källa: Regionförvaltningsverken