Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Pelastustoimen ennalta ehkäisevä työ

Johtopäätökset

Pelastustoimen alaan kuuluvan valistus- ja neuvontapalvelun valtakunnallinen palvelutavoite saavutettiin edellisvuosien tapaan yhdellä Pohjois-Suomen aluehallintoviraston toimialueen kolmesta pelastuslaitoksesta. Valistuksen ja neuvonnan suurin kohderyhmä ovat olleet lapset ja nuoret. Määrällisesti paljon osallistujia valistus- ja neuvontatilaisuuksissa on ollut myös suurelle yleisölle suunnatuissa tilaisuuksissa.

 

Toimenpide-ehdotukset

Turvallisuusviestinnän kokonaisuuteen kuuluvien palvelujen toteuttamisessa tulee kiinnittää erityistä huomioita palvelujen suuntaamiseen uhkien ja riskien mukaisesti. Turvallisuusviestinnän tilastointia, arviointia ja toteuttamistapoja on edelleen kehitettävä. Lähitulevaisuudessa sosiaalisen median hyödyntäminen turvallisuusviestinnässä tulee ottaa pelastustoimessa painopistealueeksi ja etsiä keinoja, kuinka sosiaalisen median välinein voidaan turvallisuusviestiä esimerkiksi alueilla, joissa omatoimisen varautumisen tarve korostuu. Omatoimisen varautumisen merkitys korostuu erityisesti sellaisilla alueilla, joissa pelastustoiminnan toimintavalmiusajat ovat pitkiä. Kainuun ja Oulu-Koillismaan pelastustoimialueilla tulisi panostaa myös turvallisuusviestinnän volyymeihin, jotta pelastustoimen valtakunnallisesti asetettu tulostavoite saavuttaa vuosittain 20 % väestöstä valistus- ja neuvontapalvelujen osalta toteutuisi.