Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Kirjastopalvelujen saatavuus

Johtopäätökset

Kirjastoverkosto on harventunut Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla vähemmän kuin koko maassa. Kirjastoautojen ja kirjastoautopysäkkien määrä on vähentynyt. Kirjastojen yhteistyö palvelujen tuottamisessa on lisääntynyt.

Yleisten kirjastopalvelujen saatavuus tieverkkoa pitkin on 50 prosentille suomalaista hyvä, alueellista tietoa ei ole saatavilla. Kirjastojen tavalliset aukiolotunnit ovat vähentyneet Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla enemmän kuin maassa keskimäärin. Vähennystä ei ole vielä kompensoitu omatoimiaukioloa lisäämällä muualla kuin Oulussa. Omatoimipalvelu parantaa saatavuutta, jos se tulee perinteisen aukioloajan rinnalle ja jos omatoimipalvelu pystytään toteuttamaan ilman rajoituksia.

Kirjastopalvelut ovat hyvin lasten ja nuorten saatavilla etenkin taajamissa. Maaseudulla ja kylissä asuville lapsille ja nuorille matkat kirjastoon ovat liian pitkät omatoimisesti kuljettaviksi. Kirjastoautopalvelut tavoittavat alle 16-vuotiaat hyvin siellä missä niitä on tarjolla.

Kirjastolla on olennainen merkitys lasten ja nuorten monilukutaidon ja lukuharrastuksen kehityksessä. Kirjastojen hankinnoista 31 prosenttia Kainuussa ja 43 prosenttia Pohjois-Pohjanmaalla on lapsille suunnattua. Lastenkirjojen lainojen osuus kaikista lainoista oli Kainuussa 40 prosenttia ja Pohjois-Pohjanmaalla 47 prosenttia. Lapset lainaavat kirjastoista aineistoa suhteellisesti enemmän kuin heitä varten on hankittu. Kysytyn aineiston heikko saatavuus voi vaikuttaa lukuintoon.

Toimenpide-ehdotukset

Kunnat huolehtivat kirjasto- ja kirjastoautopalvelun kattavuudesta lähipalveluna.

Kunta ei lakkauta tai supista kirjastopalveluja tekemättä ennakkovaikutusten (EVA) ja lapsivaikutusten arviointia. Kunnat kehittävät yhteistyössä kirjastopalvelujaan, esimerkiksi kirjastoautojen yhteiskäyttöä.

Kirjastot huomioivat erityisesti lapset ja nuoret kehittäessään palveluja, hankkiessaan aineistoja ja rekrytoidessaan ammattitaitoista henkilökuntaa. Kunnat laativat varhaiskasvatuksen, koulujen ja kirjastojen yhteistyösuunnitelmat lasten ja nuorten monilukutaidon ja lukuharrastuksen edistämiseksi.

Kirjastot parantavat lasten ja nuorten kirjastopalveluja ja palvelujen saatavuutta kartoittamalla tarpeita, arvioimalla omaa toimintaansa ja ottamalla asiakkaita mukaan palvelujen kehittämiseen.