Käytettävissä olevat palvelut ja henkilöstömitoitus

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Onko peruskouluilla ja toisen asteen oppilaitoksilla käytettävissä opiskeluhuoltopalveluja ja millainen on palvelujen henkilöstömitoitus?

Opiskeluhuoltopalveluja peruskouluissa on saatavilla hyvin, alueellisia eroja ei juurikaan ole. Lukioissa vajetta esiintyy muissa paitsi terveydenhoitajan palveluissa. Myös ammatillisissa oppilaitoksissa terveydenhoitajapalvelut ovat kattavasti käytettävissä, mutta psykologi-, kuraattori/sosiaalityöntekijä- ja lääkäripalveluja puuttuu osasta ammattioppilaitoksia.

Käytettävissä olevat opiskeluhuoltopalvelut

Peruskoulut

Seurantajakson aikana lukuvuodesta 2008-2009 lukuvuoteen 2014-2015 peruskoulujen lukumäärä Pohjois-Pohjanmaan alueella lisääntyi yhdellä ja Kainuussa muutos oli 35:stä 31:een.  Palveluja koskevien prosenttiosuuksien vertailussa seurantajakson aikana tapahtuneet lukumäärämuutokset on otettava huomioon.

Koko seurantajakson ajan kouluterveydenhoitajan palveluja on ollut käytettävissä kaikissa alueen peruskouluissa kattavasti.  Koulupsykologi- ja koulukuraattoripalvelujen saatavuus on selvästi parantunut, samoin koululääkäripalvelujen saatavuus. Kehitys on ollut samansuuntainen molemmissa maakunnissa.

Pohjois-Suomen alueen peruskouluissa oppilashuollon koulupsykologi-, koulukurattori/sosiaalityöntekijä-, kouluterveydenhoitaja- ja koululääkäripalveluja on käytettävissä yhtä lailla kuin koko maassa. (Taulukot 11.6.1., 11.6.2., 11.6.3. ja 11.6.4.)

Lukio

Tarkastelujakson aikana lukuvuodesta 2007-2008 lukuvuoteen 2013-2014 Pohjois-Suomen lukioiden määrä muuttui: Pohjois-Pohjanmaalla määrä putosi 34:stä 28:aan ja Kainuussa kuudesta viiteen. Muutosten takia  prosenttiosuuksien vertailua ei suoraan voi käyttää. Lisäksi ”Ei tietoa” –vastauksien osuus rajoitti analyysiä. Tässä raportissa lukioiden opiskeluhuollon palvelujen saatavuutta kuvataan tarkastelujakson viimeistä lukuvuoden lukujen valossa.

Pohjois-Suomen alueen lukioissa terveydenhoitajan palveluja oli saatavilla kattavasti. Lääkäripalvelujen osalta tilanne ei ollut yhtä hyvä: niitä oli käytettävissä 70 %:ssa alueen lukioista, kun vastaava arvo koko maassa on 81 %. Monen lukion lääkäripalveluista ei ollut tietoa: alueen 33 lukioista 15 %:ssa tieto lääkäripalveluista puuttui!

Psykologipalveluja ei ollut lainkaan viidesosassa Pohjois-Suomen alueen lukoista. Kuraattori/sosiaalityöntekijän palveluja ei ollut lainkaan 14 %:ssa Pohjois-Pohjanmaan lukioista, Kainuussa sen sijaan ko. palveluja oli saatavilla jokaisessa lukiossa. (Taulukot 11.6.5., 11.6.6., 11.6.7. ja 11.6.8.)

Ammatilliset oppilaitokset

Ammatillisten oppilaitosten lukumäärä tarkastelujakson lukuvuodesta 2007-2008 lukuvuoteen 2013-2014 on pysynyt samana: Kainuussa oli kaksi ammatillista oppilaitosta ja Pohjois-Pohjanmaalla 15.

Terveydenhoitajan palveluja oli kattavasti saatavilla koko seurantajakson ajan.

Lääkärin palvelujen osalta tilanne oli selkeäasti heikompi koko maan tilanteeseen verrattuna. Tilanne oli kuitenkin tarkastelujakson aikana parantunut, mutta oli edelleen koko maan tasoa heikompi. Neljäsosalla alueen ammatillista oppilaitoksista ei ollut käytettävissään lääkärin palveluja tai toimintaa.

Alueen ammatillisissa oppilaitoksissa oppilashuollon psykologipalveluja oli käytettävissä vähemmän kuin koko maassa.  Lukuvuoden 2007 – 2008 alussa Kainuun molemmissa ammatillisissa oppilaitoksissa oli käytettävissä psykologin palveluja, mutta lukuvuonna 2011 – 2012 toisesta ne puuttuivat. Pohjois-Pohjanmaan 15 ammatillisesta oppilaitoksesta tarkastelujakson alussa psykologipalveluja oli viidesosalla. Lukuvuonna 2013 - 2014  psykologipalveluja oli käytettävissä vain yhdellä ammattioppilaitoksella. ”Ei tietoa” –vastanneiden osuus oli huomattava Pohjois-Pohjanmaan ammatillisissa oppilaitoksissa, peräti 33%!

Kuraattorin tai sosiaalityöntekijän palveluja tai toimintaa ammatillisissa oppilaitoksissa oli tarkastelujakson alussa käytettävissä vähemmän kuin koko maassa: Pohjois-Suomessa ko. palveluja puuttui runsaalta kolmasosalta kouluista, koko maassa vastaava osuus oli vajaa viidennes. Tilanne Pohjois-Suomen oppilaitoksissa on kohentunut ja oli parempi koko maan tilanteeseen verrattuna. Huomattavaa vajetta kuraattori/sosiaalityöntekijäpalveluissa kuitenkin on: tarkastelujakson lopulla neljäsosalla oppilaitoksista Pohjois-Suomessa ei ollut lainkaan kuraattorin tai sosiaalityöntekijän palveluja käytettävissä. (Taulukot 11.6.9., 11.6.10., 11.6.11. ja 11.6.12.)

Opiskeluhuoltopalvelujen henkilöstömitoitus

Peruskoulu

Opiskeluhuoltopalvelujen henkilöstömitoituksen tunnuslukujen (tuntia viikossa/100 oppilasta) mediaanien perusteella lukuvuonna 2014 – 2015 Pohjois-Suomen alueen peruskouluissa oli koko maan tasoa vähemmän käytettävissä psykologin, kuraattorin, kouluterveydenhoitajan, koululääkärin palveluja. Kainuussa kuraattori- ja kouluterveydenhoitajapalveluja oli enemmän käytettävissä kuin Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa. Toisaalta Kainuussa psykologi- ja lääkäripalveluja oli vähemmän kuin Pohjois-Pohjanmaalla. (Taulukko 11.6.13.)

Lukio

Lukioiden opiskeluhuoltopalvelujen henkilöstömitoituksen vastaavat tunnuslukujen mediaanit olivat matalammat kuin koko maata kuvaavassa aineistossa.

Psykologimitoitus Pohjois-Pohjanmaalla oli keskimäärin 2,0 tuntia viikossa sataa oppilasta kohti, Kainuussa 0. Kuraattoripalveluresurssit olivat Kainuussa selvästi korkeammat kuin Pohjois-Pohjanmaalla. Kokonaisuutena Pohjois-Suomen kuraattoriresurssit olivat maan keskitasoa. Terveydenhoitajamitoitus Pohjois-Suomessa oli 6,0 tuntia viikossa/100 oppilasta, koko maan keskitaso oli 7,2. Pohjois-Pohjanmaalla terveydenhoitajan palveluja oli käytettävissä 9,9 tuntia viikossa/100 oppilasta ja Kainuussa 5,5. Lääkäripalvelujen tunnuslukujen mediaani oli Pohjois-Pohjanmaalla sama kuin koko maassa (1,0), Kainuussa vain 0,5 tuntia viikossa/100 oppilasta. (Taulukko 11.6.14.)

Ammatilliset oppilaitokset

Psykologipalvelujen mitoituksen tunnuslukuna (tuntia viikossa/100 oppilasta) Kainuussa mediaani on 0.5, muualla 0. Kuraattoripalvelujen mitoitus oli Pohjois-Suomen alueella samaa suuruusluokkaa kuin on koko maassa. Kainuussa kuraattorimitoitus oli pienempi kuin Pohjois-Pohjanmaalla. Terveydenhoitajapalvelujen tunnuslukujen mediaani koko maassa oli 5,4, Pohjois-Suomessa 5,1.  Kainuussa oli käytettävissä terveydenhoitajapalveluja 10,0 tuntia/viikko/100 oppilasta. Lääkäriresurssit ovat vähäisemmät kuin koko maassa keskimäärin. Lääkäripalveluja oli käytettävissä 0,2 tuntia/viikko/100 oppilasta. Koko maan vastaava luku oli 0.6. (Taulukko 11.6.15.)

 

Taulukko 11.6.1. Koulun käytettävissä koulupsykologin tai psykologin palveluja tai toimintaa

Lähde: THL: TEAviisari

Taulukko.11.6.2. Koulun käytettävissä koulukuraattorin tai sosiaalityöntekijän palveluja tai toimintaa

Lähde: THL: TEAviisari

Taulukko 11.6.3. Koulun käytettävissä kouluterveydenhoitajan palveluja tai toimintaa

Lähde: THL: TEAviisari

Taulukko 11.6.4. Koulun käytettävissä koululääkärin palveluja tai toimintaa

Lähde: THL: TEAviisari

Taulukko 11.6.5. Lukion käytettävissä psykologin palveluja tai toimintaa

Lähde: THL: TEAviisari

Taulukko 11.6.6. Lukion käytettävissä kuraattorin tai sosiaalityöntekijän palveluja tai toimintaa

Lähde: THL: TEAviisari

Taulukko 11.6.7. Lukion käytettävissä terveydenhoitajan palveluja tai toimintaa

Lähde: THL: TEAviisari

Taulukko 11.6.8. Lukion käytettävissä lääkärin palveluja tai toimintaa

Lähde: THL: TEAviisari

Taulukko 11.6.9. Oppilaitoksen käytettävissä psykologin palveluja tai toimintaa

Lähde: THL: TEAviisari

Taulukko 11.6.10. Oppilaitoksen käytettävissä kuraattorin tai sosiaalityöntekijän palveluja tai toimintaa

Lähde: THL: TEAviisari

Taulukko 11.6.11. Oppilaitoksen käytettävissä terveydenhoitajan palveluja tai toimintaa

Lähde: THL: TEAviisari

Taulukko 11.6.12. Oppilaitoksen käytettävissä lääkärin palveluja tai toimintaa

Lähde: THL: TEAviisari

Taulukko 11.6.13. Opiskeluhuoltopalvelujen henkilöstömitoituksen tunnuslukujen (tuntia viikossa / 100 oppilasta) mediaanit peruskouluissa lukuvuonna 2014-2015

Lähde: THL: TEAviisari

Taulukko 11.6.14. Opiskeluhuoltopalvelujen henkilöstömitoituksen tunnuslukujen (tuntia viikossa / 100 oppilasta) mediaanit lukioissa lukuvuonna 2013-2014

Lähde: THL: TEAviisari

Taulukko 11.6.15. Opiskeluhuoltopalvelujen henkilöstömitoituksen tunnuslukujen (tuntia viikossa / 100 oppilasta) mediaanit ammatillisissa oppilaitoksissa lukuvuonna 2013-2014

Lähde: THL: TEAviisari