Liikuntapaikkojen käyttövuoroista päättäminen

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Miten kunnassa päätetään liikuntapaikkojen käyttövuoroista?

Käyttövuorojen virallisesti hyväksytyt jakoperusteet oli laatinut 58 % kunnista. Jakoperusteet oli yleensä hyväksynyt liikunta-asioista vastaava lautakunta.

Virallisesti hyväksytyllä liikuntapaikkojen käyttövuorojen jakoperusteella tarkoitettaan liikunta-asioista vastaavan lautakunnan, kunnanhallituksen tai -valtuuston hyväksymiä käyttövuorojen jakoperustetta. Virallisesti hyväksytyt jakoperusteet edistävät käyttövuoropäätösten johdonmukaisuutta, läpinäkyvyyttä sekä pitkäjänteisyyttä varsinkin niissä kunnissa, joissa käyttövuoroista on eniten kysyntää suhteessa tarjontaan.

PSAVI -alueen kunnista 58 % oli laatinut virallisesti hyväksytyt liikuntapaikkojen käyttövuorojen jakoperusteet vuonna 2015 (Kuvio 8.5.1.). Vastaava luku vuonna 2010 oli 49 %. Pohjois-Pohjanmaalla viralliset jakoperusteet oli vuonna 2015 laatinut 63 % prosenttia joka on merkittävistä enemmän kuin vuonna 2010 (48 %). Kainuussa vastaavasti 56 % kunnista oli hyväksynyt viralliset jakoperusteet, yksi kunta vähemmän kuin vuonna 2010. Pohjois-Pohjanmaalla tilanne on muuta maata parempi ja Kainuussa hieman heikompi.

Mikäli virallisesti hyväksyttyjä liikuntapaikkojen käyttövuorojen jakoperusteita ei ollut, niin yleensä käyttövuorot jaettiin viranhaltijan toimesta vakiintuneen käytännön perusteella.

Kuntakoon mukaan tarkasteltuna käy selkeästi ilmi, että suuremmissa kunnissa on merkittävästi useammin laadittu kirjalliset käyttövuorojen jakoperusteet (Kuvio 8.5.2.). Kaupunkimaista kunnista 75 prosentilla, taajaan asutuista kunnista 64 prosentilla ja maaseutumaisista kunnista puolella oli hyväksytyt jakoperusteet. Vuonna 2010 maaseutumaisista kunnista vain kolmannes oli hyväksynyt jakoperusteet.

Pienten kuntien liikuntatoimen viranhaltijat ilmoittivat syyksi virallisten jakoperusteiden puuttumiseen sen, että kunnassa on vain vähän liikuntapaikkoja ja kaikille hakijoille löytyy harjoitusvuoro. Muutamissa kunnissa on pitkään ollut vakiintunut käytäntö vuorojen jaossa ja järjestely on ollut toimiva, niin hakijoiden kuin vuorojen myöntäjän näkökulmasta.

Niissä kunnissa joissa oli viralliset vuorojen jakoperusteet, koskivat ne 70 % kunnista kaikkia kunnan liikuntapaikkoja. Yleisimmin jakoperusteet ei koskeneet koulujen liikuntasaleja ja jäähalleja. Tutkimusten mukaan koulujen liikuntasalit ovat käytetyimpiä liikuntapaikkoja, joten käyttövuorojen jaolla on huomattavaa merkitystä kansalaisten tasa-arvoisiin liikunnan harrastamisen mahdollisuuksiin. Virallisesti hyväksytyillä käyttövuorojen jakoperusteilla voidaan edistää vuorojen jakopäätösten johdonmukaisuutta, läpinäkyvyyttä ja pitkäjänteisyyttä etenkin niissä kunnissa joissa vuorojen kysyntä on tarjontaa merkittävästi suurempi. Kirjallisten jakoperusteiden laatiminen hallintokuntien yhteistyönä varmistaa erinäkökulmien huomioon ottamisen vuorojen jaossa sekä sitouttaa eri hallintokunnat liikuntapalvelujen tasa-arvioiden saavutettavuuden ja tilojen hyötykäytön lisäämiseen.

Useimmiten käyttövuorojen jakoperusteet kunnassa hyväksyi liikunta-asioista vastaava lautakunta (49 %) . Ainoastaan muutamassa kunnassa kunnanvaltuusto tai -hallitus oli hyväksyjänä. Niistä kunnista, joissa oli kirjalliset käyttövuorojen jakoperusteet, 50 %:ssa käyttövuorojen jakaja vahvistettiin lautakunnan päätöksellä ja 31 %:ssa hallinto- tai johtosäännössä.

Käyttövuorojen hakijat pääsivät vaikuttamaan jakopäätöksiin 89 %:ssa kunnista. Yleisin vaikuttamisen tapa oli yhteinen kokous vuorojen hakijoiden kanssa (35%) ja toiseksi yleisin tapa oli se, että liikuntatoimi neuvotteli hakijoiden kanssa (28%). Vuodesta 2010 yhteiskokousten järjestäminen oli yleistynyt 20 prosenttiyksiköllä. Kainuussa noin puolet kunnista neuvotteli hakijoiden kanssa ja se oli selkeästi yleisin vaikuttamisen tapa. Pohjois-Pohjanmaan kunnat puolestaan järjestivät yleisimmin yhteiskokouksen hakijoiden kanssa (44%).

Kuvio 8.5.1. Virallisesti hyväksytyt kuntien liikuntapaikkojen käyttövuorojen jakoperusteet Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella vuosina 2010 ja 2015

Kuvio 8.5.2. Virallisesti hyväksytyt kuntien liikuntapaikkojen käyttövuorojen jakoperusteet Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella kuntatyypeittäin vuonna 2015