Muutokset käyttövuoro- ja maksupolitiikassa

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Onko käyttövuoro ja -maksupolitiikassa tulossa muutoksia?

Käyttövuoropolitiikan muutoksia oli tulossa noin kolmasosaan kunnista. Käyttömaksujen arvioitiin yleisimmin pysyvän ennallaan lasten ja nuorten sekä soveltavan liikunnan ryhmissä.

Kuntien liikuntapaikkojen käyttövuoropolitiikkaan tulevista muutoksista ilmoitti seitsemän PSAVI -alueen kuntaa. Käyttövuoropolitiikka säilyy ennallaan noin 60% kunnista. Yleisimmin kunnat aikoivat tarkistaa käyttövuorojen hintoja. Uudet liikuntalajit ja organisoitumattomat liikuntaryhmät sekä liikuntapaikkojen kysynnän vaihtelu olivat tärkeimpiä kuntien esittämistä toimintaympäristömuutoksia, jotka vaikuttavat käyttövuoropolitiikkaan.

Käyttömaksut pysyvät nykyisen suuruisena useimmissa kunnissa (83%) (Kuvio 8.10.1.).  Lasten ja nuorten käyttömaksuja suunnitteli nostavansa 14 % kunnista ja aikuisten maksuissa korotuksia oli suunnitellut 20 % kunnista. Ne kunnat, joilla oli muutostarpeita, ilmoittivat tärkeimmäksi syyksi kuntatalouden ja liikuntapaikkojen käyttömaksujen tuottotavoitteiden nousemisen.

Arvioinnissa selvitettiin joidenkin eniten käytettyjen liikuntapaikkojen käyttömaksuja samoin perustein kuin vuonna 2007. Liikuntasalit määriteltiin koon mukaan siten, että yli 200 m2 kokoinen sali on iso ja alle 200 m2 on pieni liikuntasali. Ilmoitettu uimahallin ja kuntosalin hinta oli kertamaksu ja liikuntasalin ja jäähallin hinta oli tuntihinta. Hinnoissa ei ole otettu huomioon rahanarvon muutosta. Lapsilta ja nuorilta perittävissä liikuntapaikkojen käyttömaksuissa ei ole tapahtunut merkittävää kasvua vuodesta 2007 (Kuvio 8.10.2.). Lasten ja nuorten osalta liikuntasalien ja jäähallin keskihinnat ovat laskeneet hieman. Ainoastaan uimahallin kertamaksun keskihinta on noussut.

Eri liikuntapaikkojen käyttömaksuissa on suuri vaihtelu eri kunnissa ja eri käyttäjäryhmille (Taulukko 8.10.1.). Yleisesti lasten ja nuorten hinnat ovat halvimmat ja aikuisten hinnat korkeammat. Erityisesti tämä näkyy jäähallien hinnoissa, jotka voivat olla aikuisille kalleimmillaan jopa 110 euroa. Toisaalta jotkin kunnat pystyivät edelleen tarjoamaan maksuttomia jäähallivuoroja lasten ja nuorten ryhmille. Kaikkien asiakasryhmien osalta hintojen nousu on ollut hyvin maltillista vuodesta 2007. Joidenkin liikuntapaikkojen keskimääräiset käyttömaksut ovat jopa halventuneet.

Kuvio 8.10.1. Liikuntapaikkojen käyttömaksujen suunniteltu muutos eri käyttäjäryhmille PSAVI –alueen kunnissa 2015.

Kuvio 8.10.2. Lasten ja nuorten liikuntapaikkojen käyttömaksujen keskiarvot eniten käytetyillä sisälii-kuntapaikoilla Etelä-Suomen kunnissa vuosina 2007 ja 2015

Taulukko 8.10.1. Eri liikuntapaikkojen käyttövuorojen hintatietoja PSAVI -alueella vuosina 2007 ja 2015