Nuorten osallistuminen nuorisotyön palvelujen arviointiin

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Osallistuvatko nuoret nuorisotyön palveluiden arviointiin?

Nuorilta saatiin palautetta suullisesti, lomakkeilla ja sähköisten kyselyjen avulla. Nuoret, jotka ovat mukana nuorisotoimen toimintojen suunnittelussa ja nuorisovaltuustot eivät käyttäneet kerättyä palautetta kaikissa kunnissa. Myös toimintojen ulkopuolella olevat nuoret tulee ottaa mukaan arviointiin.

Yli 90 % kyselyn vastaajista kerää palautetta ja arviointia kunnallisesta nuorisotyöstä palveluja käyttäviltä nuorilta. Hieman alle 80 % kerää arviointitieota myös muilta nuorilta. Kuva 9.7.1. Nuoret, jotka ovat mukana nuorisotoimen toimintojen suunnittelussa, käyttävät kerättyä palaute- ja arviointitietoa koko maassa 50 % kunnista. Pohjois-Pohjanmaalla nuoret hyödyntävät arviointietoja hieman enemmän. Puolet PSAVI-alueen kuntien nuorisovaltuustoista tai muista vastaavista nuorten äänen esille tuovista toimijaryhmistä käytti palaute- ja arviointitietoa työssään. Kuva 9.7.2.  

Nuoret tulee ottaa mukaan kunnallisen nuorisotyön arviointiin säännöllisesti. Saatu palaute, olipa se sitten suullista tai kirjallista, tulee dokumentoida ja tuloksia tulee käsitellä yhdessä nuorten kanssa. Anu Gretschelin (Gretschel, 2016, 186-187) mukaan on suositeltavaa, että nuorisotoimen arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota myös toimintojen ulkopuolelle jääviin nuoriin ja heidän mukaan ottamiseensa palvelujen kehittämisessä. Lomakemuotoista palautteen keräämistä tulee Gretschelin mukaan täydentää vuorovaikutteisten menetelmien käytöllä, jotta saadaan syvällisempää tietoa kunnallisen nuorisotyön kehittämiseen.