Kuntien kulttuuripalveluiden digitalisoinnin tilanne

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Miten kunnat hyödyntävät kulttuuripalveluiden tuottamisessa ja jakelussa digitalisaatiota?

Vajaa viidennes Pohjois-Suomen vastaajakunnista käyttää tai oli kokeillut digitaalista teknologiaa hyödyntäviä, verkon välityksellä toteutettavia toimintamuotoja taide- ja kulttuuripalvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden edistämiseksi.

Viime vuosikymmenet ovat olleet tieto- ja viestintäteknologian ja laajemmin digitalisaation nopean kehityksen aikaa. Kehitys ei ole kuitenkaan saavuttanut täysimittaisesti julkista sektoria, vaikka erilaisia palveluja ja toimintamalleja on ollutkin pitkään käytössä eri osa-alueilla kuten koulutuksessa ja opetuksessa. Kyselyssä selvitettiin sitä, miten kunnat hyödyntävät kulttuuripalvelujen tuottamisessa ja jakelussa digitalisaatiota. Noin 18 prosenttia Pohjois-Suomen kunnista käytti tai oli kokeillut mediateknologiaa hyödyntäviä, verkon välityksellä toteuttavia toimintamuotoja taide- ja kulttuuripalvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden edistämiseksi (Kuvio 7.7.1.). Osuus oli koko Manner-Suomen osuuteen (30 %) verrattuna huomattavasti matalampi.

Kunnissa, joissa toimintamuodot olivat käytössä (4 %) tai niitä oli kokeiltu (14 %), yleisin oli tapahtumien ja konserttien välitys etäyhteydellä (striimaus). Noin 14 prosentissa Pohjois-Suomen kunnista digitaaliset toimintamuodot olivat suunnitteilla. Liki 60 prosentissa Pohjois-Suomen kunnista digitaalista teknologiaa hyödyntäviä, verkon välityksellä toteutettavia toimintamuotoja ei ollut käytössä eikä suunnitteilla. Nämä kunnat olivat enimmäkseen maaseutumaisia tai taajaan asuttuja kuntia, joissa yleisen kulttuuritoiminnan henkilöstöresurssien määrä oli yksi tai alle yksi henkilötyövuosi. Humanistisen ammattikorkeakoulun (2014) selvityksen mukaan kuntien kulttuuripalvelujen sähköisen tuottamisen suurimpina haasteina koetaan taloudelliset resurssit ja henkilöstöresurssit.

Kyselyssä selvitettiin myös tarkemmin striimauksen käyttöä yleisen kulttuuritoiminnan tilaisuuksissa. Lähes viidennes (18 %) kunnista oli hyödyntänyt striimausta yleisen kulttuuritoiminnan tilaisuuksissa. Noin 9 % kunnista striimaus oli mahdollistanut vuorovaikutuksen esiintyjän tai yleisön kanssa. Vuorovaikutteisessa striimauksessa yleisö voi esittää kommentteja tai kysymyksiä esimerkiksi chat-keskustelussa, twiittaamalla tai tekstiviestein.

Kuvio 7.7.1. Mediateknologiaa hyödyntävien, verkon välityksellä toteutettavien toimintamuotojen käyttö Pohjois-Suomessa

Kysymyksellä ei tarkoiteta seutu-tv:tä tms., kunnan internet-sivuja, sähköistä tapahtumakalenteria tai vastaavia perustoimintoja.