Perusopetuksen ikäluokka ja ennuste

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Miten ikäluokkien on ennustettu muuttuvan lähivuosina?

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella alakouluikäisten määrä laskee vuoteen 2025 mennessä. Yläkouluikäisten määrä kasvaa Pohjois-Pohjanmaalla ja laskee Kainuussa.

Tilastokeskuksen lokakuun lopulla 2015 julkaiseman väestöennusteen perusväkilukuina ovat olleet vuoden 2014 lopun kunnittaiset väkiluvut. Väestöennusteet perustuvat havaintoihin syntyvyyden, kuolevuuden ja muuttoliikkeen menneestä kehityksestä. Ennusteita laadittaessa ei oteta huomioon taloudellisten, sosiaalisten eikä muiden yhteiskunta- tai aluepoliittisten päätösten mahdollista vaikutusta tulevaan väestönkehitykseen, ja laskelmat ilmaisevat lähinnä sen, mihin väestönkehitys johtaa, jos se jatkuu nykyisen kaltaisena.

Seuraavassa tarkastellaan erikseen ala- ja yläkoulujen ikäluokkaennusteita.

7–12-vuotiaiden ikäluokkaennuste

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella oli vuoden 2014 lopussa yhteensä 37 813 alakouluikäistä lasta (7–12-vuotiaat) ja väestöennusteen mukaan ikäryhmän määrä vähenee alueella vuoteen 2025 mennessä. Pohjois-Pohjanmaalla 7–12-vuotiaita oli 33 136 ja väestöennusteen mukaan määrä vähenee hieman vuoteen 2025 mennessä. Kainuussa 7–12-vuotiaita oli 4 677 ja ennusteen mukaan ikäryhmän määrä vähenee jopa 10 prosenttia vuoteen 2025 mennessä. (Taulukko 3.6.1.)

Suurimmassa osassa Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueen kuntia 7–12-vuotiaiden määrä vähenee ainakin jonkin verran vuoteen 2025 mennessä. Pohjois-Pohjanmaalla alakouluikäisten määrän ennustetaan kasvavan eniten Oulussa. Kainuun kunnista vain Sotkamossa on ennustettu pientä kasvua. Kainuussa on useita kuntia, joissa ikäryhmän ennustetaan vähenevän yli 25 prosenttia vuoteen 2025 mennessä. (Kuvio 3.6.1.)

13–15-vuotiaiden ikäluokkaennuste

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella oli vuoden 2014 lopussa yhteensä 17 712 yläkouluikäistä lasta (13–15-vuotiaat). Näistä 15 279 oli Pohjois-Pohjanmaalla ja 2 433 Kainuussa. Väestöennusteen mukaan yläkouluikäisten määrä koko Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella kasvaa vuoden 2015 jälkeen vuosittain vuoteen 2025 asti niin, että vuonna 2025 tämän ikäisiä on yli 19 600. Alueen 13–15-vuotiaiden määrän kasvu johtuu kokonaan Pohjois-Pohjanmaan 14 prosentin kasvusta, koska Kainuussa yläkouluikäisten määrä vastaavasti vähenee vuodesta 2014 vuoteen 2025 mennessä noin seitsemän prosenttia. (Taulukko 3.6.2.)

Väestöennusteen mukaan Pohjois-Pohjanmaan kunnissa on useita kuntia, joissa yläkouluikäisten määrän ennustetaan kasvavan 20–30 prosenttia. Kainuussa vain Sotkamossa yläkouluikäisten määrässä on hieman kasvua. Väestöennusteen mukaan Kainuussa on useita kuntia, joissa yläkouluikäisten määrä vähenee yli 20 prosenttia vuoteen 2025 mennessä. (Kuvio 3.6.2.)

 

Taulukko 3.6.1. Ennuste alakouluikäisten määrän kehittymisestä Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella maakunnittain 2015–2025, vertailu vuoteen 2014

Lähde: Tilastokeskus, Väestöennuste 2015–2040, vuosi 2014 väestönmuutos ikäryhmittäin (toteutuma)

Taulukko 3.6.2. Ennuste yläkouluikäisten määrän kehittymisestä Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella maakunnittain 2015–2025, vertailu vuoteen 2014

Lähde: Tilastokeskus, Väestöennuste 2015–2040, vuosi 2014 väestönmuutos ikäryhmittäin (toteutuma)

Kuvio 3.6.1. Ennuste alakouluikäisten määrän muutoksesta (%) Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella kunnittain 2015-2025, vertailu vuoteen 2014

Lähde: Tilastokeskus, Väestöennuste 2015–2040, vuosi 2014 väestönmuutos ikäryhmittäin (toteutuma)

Kuvio 3.6.2. Ennuste yläkouluikäisten määrän muutoksesta (%) Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella kunnittain 2015-2025, vertailu vuoteen 2014

Lähde: Tilastokeskus, Väestöennuste 2015–2040, vuosi 2014 väestönmuutos ikäryhmittäin (toteutuma)