Käyttövuoropolitiikan tavoitteet ja painopisteet

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Mitkä ovat käyttövuoropolitiikan tavoitteet ja painopisteet?

Käyttövuoropolitiikan keskeisin tavoite kunnissa on lasten ja nuorten liikunnan edistäminen.

Kunnille tehdyllä kyselyllä pyrittiin selvittämään vaikutetaanko liikuntapaikkojen käyttövuorojen jakamisella aktiivisesti ja tietoisesti kuntalaisten liikunnan harrastamiseen. Käyttövuorojen jaon keskeisimpiä liikuntapoliittisia tavoitteita kysyttiin avoimella kysymyksellä. Tuloksista ilmeni, että tavoitteet olivat joko käyttäjäryhmä- tai arvoperusteisia.

Lasten ja nuorten liikunnan edistäminen oli tärkein liikuntapoliittinen tavoite, jota kuntien käyttövuorojen jakamisella pyrittiin edistämään (Kuvio 8.6.1.). Tasa-arvon ja tasapuolisuuden toteutuminen vuorojen jaossa sekä laajojen käyttäjäryhmien tavoittaminen olivat toiseksi tärkeitä tavoitteita. PSAVI –alueen maakunnissa painottuvat selkeästi erilaiset tavoitteet. Pohjois-Pohjanmaalla korostui seurojen tukeminen vuoteen 2010 verrattuna, jolloin tämän tavoitteen ilmoitti 2,5% kunnista ja 2015 noin 16 % kunnista. Kainuussa lasten ja nuorten liikunnan edistäminen oli Pohjois-Pohjanmaata selkeästi tärkeämpi tavoite. Kunnista 57 % ilmoitti sen tärkeimmäksi käyttövuoropolitiikan tavoitteeksi.

Käyttövuoropolitiikan tavoitteet ja painopisteet perustuivat yleisimmin kunta-, terveysliikunta/hyvinvointi- tai liikuntastrategiaan. Kainuun kunnissa kolmanneksessa tavoitteet perustuivat kuntastrategiaan ja 25 prosentissa liikuntastrategiaan. Pohjois-Pohjanmaalla tavoitteiden asettamista ohjasi reilussa kolmanneksessa kunnista terveysliikunta- tai hyvinvointistrategia ja 20 prosentissa kunnista kunta- tai liikuntastrategia.

Kuvio 8.6.1. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueen kuntien ilmoittamat käyttövuoropolitiikan keskeisimmät tavoitteet vuonna 2015.