Tietolähteet

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Nuorten mielenterveys ja käytettävissä olevat opiskeluhuoltopalvelut

Coughlan H, Cannon M, Shiers D, Power P, Barry C, Bates T, Birchwood M, Buckley S, Chambers D, Davidson S, Duffy M, Gavin B, Healy C, Healy C, Keeley H, Maher M, Tanti C & McGorry P (2013). Towards a new paradigm of care: the International Declaration on Youth Mental Health. Early Intervention in Psychiatry 7(2):103–108.

Donaldson NE, Storer Brown D, Aydin AE & Burnes Bolton L (2001). Nurse staffing in California hospitals 1998-2000: findings from the California nursing outcome coalition database project. Policy, politics and Nursing Practice 2:19–28.

Kaltiala-Heino R, Marttunen M & Fröjd S (2015). Lisääntyvätkö nuorten mielenterveyden ongelmat? Suomen Lääkärilehti 70:1908–1912.

Langemo DK, Anderson J & Volden CM (2002). Nursing quality outcome indicators: the North Dakota study. Journal of Nursing Administration 32:98–105.

Marttunen M & Haravuori H (2015). Nuorison tilanne – miksi nuoret syrjäytyvät vai syrjäytyvätkö? Teoksessa: Partanen A, Moring J, Bergman V, Karjalainen J, Kesänen M, Markkula J, Marttunen M, Mustalampi S, Nordling E, Partonen T, Santalahti P, Solin P, Tuulos T & Wuorio S (toim.) (2015): Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2009–2015 – Miten tästä eteenpäin? Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Työpaperi 2015/20, 81–102.

Partanen P (2002). Hoitotyön henkilöstön mitoittaminen erikoissairaanhoidossa. Kuopion yliopiston julkaisuja E. Yhteiskuntatieteet 99. Kuopion yliopisto. Kuopio.

STM (2012:18). Opiskeluterveydenhuollon selvitys. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistiota 2012:18

ja muistioita 2014:10.

STM ja Suomen Kuntaliitto (2004). Kouluterveydenhuollon laatusuositus. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2004:8.

Terveydenhuoltolaki (1326/2010)

Vainiokangas M. (2013) Nuorten mielenterveyspalvelujen toimivuus perusterveydenhuollossa henkilöstön kokemana. Pro gradu-tutkielma 2013. Oulun yliopisto. Oulu.

Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta (338/2011).

Wiss K & Rimpelä M (2010). Oppilashuollon henkilöstö ja toiminnan arviointi. Teoksessa: Rimpelä M, Fröjd S & Peltonen H (toim.) (2010): Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen perusopetuksessa 2009 – perusraportti. Koulutuksen seurantaraportit 2010:1. Opetushallitus.