Harrastus- ja toimintamahdollisuudet koulussa tai sen lähiympäristössä

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Kuinka laajasti kunnissa koulut tarjoavat taide- ja kulttuurialan toimijoille tiloja järjestää lapsille ja nuorille harrastus- ja toimintamahdollisuuksia koulupäivän jälkeen?

Valtaosassa kyselyyn vastanneista Pohjois-Suomen kunnista koulut tarjoavat taide- ja kulttuurialan toimijoille tiloja järjestää lapsille ja nuorille harrastus- ja toimintamahdollisuuksia iltapäivisin. Toiminta on hajanaista ja vaihtelee kunnittain.

Arviointi harrastus- ja toimintamahdollisuuksista koulussa tai sen lähiympäristössä kytkeytyy hallituksen kärkihankkeen tavoitteisiin lisätä lasten ja nuorten tasavertaisia mahdollisuuksia osallistua taiteeseen ja kulttuuriin. Säännöllistä taide- ja kulttuuritoimintaa ja lasten omaa harrastustoimintaa pyritään lisäämään kouluissa ja tehostamaan näin koulun tilojen käyttöä koulupäivien ulkopuolella. Tutkimustulokset koulussa järjestetyn oppiaineiden ulkopuolisen toiminnan merkityksestä oppilaiden hyvinvoinnille ovat olleet positiivisia. Arviointi tuottaa kärkihankkeelle pohjatietoa kuntien tilanteesta.

Noin 91 prosentissa kyselyyn vastanneista Pohjois-Suomen kunnista koulut tarjosivat taide- ja kulttuurialan toimijoille tiloja järjestää lapsille ja nuorille harrastus- ja toimintamahdollisuuksia iltapäivisin klo 12–17. Osuus oli koko Manner-Suomeen verrattuna lähes yhtä suuri. Kansalaisopistot, musiikkiopistot, kuvataidekoulut sekä muut toimijat tarjosivat lapsille ja nuorille koulujen tiloissa erilaisia harrastusmahdollisuuksia. Myös koulujen kerhotoiminta tarjosi harrastus- ja toimintamahdollisuuksia lapsille ja nuorille iltapäivisin. Toiminta oli kuitenkin hajanaista ja vaihteli kunnittain. Koulujen tilat olivat iltapäivisin pääosin vapaasti ja maksuttomasti taide- ja kulttuuritoimijoiden käytössä. Kahdessa kunnassa kuntien kulttuurivastaavilla ei ollut tietoa koulujen tarjoamista tiloista taide- ja kulttuurialan toimijoille. Tuloksia tarkasteltaessa on huomioitava, että ne perustuvat kuntien kulttuuritoiminnasta vastaavien henkilöiden arvioihin oman kuntansa tilanteesta. Tämän arvioinnin puitteissa ei ollut mahdollista kerätä tietoa suoraan kouluilta tai kunnan opetus- tai koulutoimelta.

 

Onko kunnissa toimintamallia, jossa lapsille ja nuorille tarjotaan iltapäivisin taide- ja kulttuuriharrastustoimintaa koulujen tiloissa tai sen lähiympäristössä?

Yli 80 prosentilla Pohjois-Suomen vastanneista kunnista on käytössä toimintamalli, jossa lapsille ja nuorille tarjotaan iltapäivisin taide- ja kulttuuriharrastustoimintaa koulujen tiloissa tai sen lähiympäristössä. Toimintamallit ovat kunnittain vertailtuna kirjavia ja osin jäsentymättömiä.

Noin 82 % kyselyyn vastanneista Pohjois-Suomen kunnista oli käytössä toimintamalli, jossa lapsille ja nuorille tarjottiin klo 12–17 välillä taide- ja kulttuuriharrastustoimintaa koulujen tiloissa tai sen lähiympäristössä, kävelyetäisyydellä koulusta. Osuus oli koko Manner-Suomeen verrattuna suurempi. Toimintamallit olivat kunnissa kirjavia ja osin jäsentymättömiä. Taide- ja kulttuuriharrastustoimintaa tarjosivat lapsille ja nuorille esimerkiksi kansalais- ja musiikkiopistot, jotka käyttävät koulujen tiloja. Yhtenä toimintamallina mainittiin taiteen perusopetus, jonka puitteissa hyödynnettiin koulujen tiloja. Useissa vastauksissa tuotiin esiin myös koulun oma, opettajien ohjaama harrastekerhotoiminta. Koulujen kerhotoiminnalla tarkoitetaan perusopetuslaissa mainittua ja opetussuunnitelman perusteissa määriteltyä toimintaa, jonka järjestämisen periaatteet tulee kirjata opetussuunnitelmaan. Kyselyvastausten mukaan 14 % vastanneista kunnista ei ollut käytössä toimintamallia tarjota lapsille ja nuorille taide- ja kulttuuriharrastustoimintaa kouluissa. Yhden kunnan kulttuurivastaavalla ei ollut kyseisestä toiminnasta tietoa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallisen koululaiskyselyn (2016) mukaan koululaiset toivoivat lisää harrastetunteja ja omatoimista harrastamista koulupäivän yhteyteen. Liki 120 000 koululaisesta 27 % oli sitä mieltä, että harrastusmahdollisuuksia on liian vähän ja 39 % mielestä harrastustoimintaa tulisi järjestää koulun ja lähialueen tiloissa. Lasten ja nuorten näkökulmasta olisi tärkeää, että harrastus- ja toimintamahdollisuuksien tarjonta olisi koulusta riippumatta tasavertaista, monipuolista ja jatkuvaa, mitä se ei nykyisellään ole.